Intencje Mszalne (22–29.08.2021)

Nie­dzie­la 22.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Euge­niu­sza MICHALEC w 54 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
0900
† Robert HAŁAŚ
1030
† Maria SZYNKARCZUK – 30 r. śm.; † Józef, Anna BAŻYK
1200
† Paweł OLEJARNIK – 17 r. śm.; † z rodzin: STEC, OLEJARNIK
1800
† Adam TELEGA – 5 r. śm.

Ponie­dzia­łek 23.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
† Elż­bie­ta ZIELIŃSKA – 2 r. śm.; † z rodziny

Wto­rek 24.08.2021
0800
† Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Alek­san­dra w 2 r. uro­dzin i w int. Dia­ny i Seba­stia­na w 9 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski i opie­kę MB

Śro­da 25.08.2021
0800
† Anto­ni ZAJĄC – 6 r. śm.; † jego rodzi­ce: Zofia, Józef ZAJĄC
1800
† Jadwi­ga FIBAKIEWICZ – 1 r. śm.

Czwar­tek 26.08.2021
0800
† Zbi­gniew MOCHOL – 1 r. śm.
0900
Dzięk­czyn­na z oka­zji urodzin
1800
† Alek­san­dra KORECKA – 38 r. śm.; † Zdzi­sław, Wanda

Pią­tek 27.08.2021
0800
Dziękczynno–błagalna w int. Jolan­ty i Jana w 44 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 28.08.2021
0800
† Kry­sty­na, Tade­usz WASILEWSCY
1800
† Sta­ni­sła­wa, Tade­usz BRZOZOWSCY; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 29.08.2021
0700
† Ryszard GÓRSKI – 2 r. śm.
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na r. śm.; † Ste­fan POJASEK
1030
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – 5 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. pszczelarzy
1800
  • Akcja Kato­lic­ka
  • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Rober­ta w 20 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla nich i ich rodziny