XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 SIERPNIA 2021 ROKU

 1. W naj­bliż­szy czwar­tek – 26 sierp­nia, przy­pa­da Uro­czy­stość NMP Czę­sto­chow­skiej.
  Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 800; 900 i 1800.
   
 2. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Euge­nia Wie­sław­ska, lat 89 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Jani­na Gudaj­czyk, lat 91 z ul. Podwale
  • śp. † Kry­sty­na Arłu­ko­wicz, lat 83 z ul. Kocha­now­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…