Intencje Mszalne (22–29.10.2023)

Nie­dzie­la 22.10.2023
0700
W int. Łuka­sza o wytrwa­nie w pod­ję­tej decy­zji, oraz podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze dla Moniki

 
0900
  • † Wie­sław ULMAN – 6 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
     
  • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na; † Zofia KRUPSKA
 
1030
  • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
     
  • † Anto­ni, Anto­ni­na BANDOCH
 
1200
W int. ks. Łuka­sza z racji imienin
 
1600
† Józe­fa, Wła­dy­sław PIERZKOS; † Marian­na, Paweł KACYKOWSCY; † rodzeń­stwo z obu stron; † w czyść­cu cierpiących
 
1800
† Wie­sław ŻURAWSKI – z racji urodzin

Ponie­dzia­łek 23.10.2023
0700
† Ryszard CISOWSKI (od rodzi­ny Placka)
 
1700
† Fer­dy­nand PTAK – 40 r. śm.; † Miro­sław PTAK – 14 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jadwi­gi w 67 r. uro­dzin i Anny w 44 r. urodzin


Wto­rek 24.10.2023
0700
† Ryszard CISOWSKI (od rodzi­ny Wichłaczów)
 
1700
† Maria, Hen­ryk, Euge­niusz PÓŁTORAK
 
1800
† Igor RATUSZNIAK – 9 r. śm.

Śro­da 25.10.2023
0700
† Leoka­dia SZOSTAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maria, Wła­dy­sław MACIEJCZAK; † Sabi­na, Alek­san­der MACZUGA; † Cze­sław KAŹMIERSKI; † z rodzin: MACIEJCZAK, DERA, KURPISZ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Edy­ty i Mariu­sza w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­la­tów i ich dzieci


Czwar­tek 26.10.2023
0700
† Lon­gi­na JANIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Michał, Ste­fa­nia, Kazi­mierz, Lucy­na, Jadwi­ga, Joan­na KŁOPOTOWSCY
 
1800
† Fran­ci­szek ANTKÓW – 13 r. śm.; † rodzi­ce: Piotr, Kse­nia; † Emi­lia, Józef BIELAWSCY; † Kry­sty­na KUŁAN; † Bro­ni­sław ZAMIAR; † Bole­sław ANTKÓW

Pią­tek 27.10.2023
0700
† Bar­ba­ra BARANOWSKA (od cór­ki z rodziną)
 
1700
† Mar­cel, Bro­ni­sła­wa ŁUKOWSCY; † Doro­ta, Nor­bert GOŁĄBEK
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Św. i zdrowie


Sobo­ta 28.10.2023
0700
† Maciej WYSZYŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Wero­ni­ka, Ste­fan RĘKOSIEWICZ; † Marian­na, Win­cen­ty, Kazi­mierz KOWALIŃSCY

Nie­dzie­la 29.10.2023
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 21 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław

 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 r. śm.; † Woj­ciech SREBNIAK
 
1030
† Ire­na POJASEK – 29 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja LAWER w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Leszek BANDOCH – 3 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne