XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
WŁASNEGO KOŚCIOŁA
29 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Do wtor­ku, o godz. 1730 ostat­nie Nabo­żeń­stwa Różań­co­we. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na w ponie­dzia­łek na godz. 1615. Po nabo­żeń­stwie roz­da­nie dla naj­gor­liw­szych dzie­ci oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek (pro­si­my przy­nieść plan­sze).
   
 3. Dzi­siaj gości­my z posłu­gą dusz­pa­ster­ską Księ­dza Kry­stia­na Bała­za, nasze­go byłe­go wika­riu­sza a obec­nie mode­ra­to­ra kle­ry­ków w naszym MWSD we Wro­cła­wiu. Księ­dzu Kry­stia­no­wi życzy­my obfi­to­ści Boże­go bło­go­sła­wień­stwa!
   
 4. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze pobie­rać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my Boże­mu miło­sier­dziu naszych zmar­łych. Pro­si­my o zazna­cza­nie na kart­kach adre­su, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w kon­kret­nie wyzna­czo­ny dzień. Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę. Z góry ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 5. W śro­dę 1 listo­pa­da – Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, kie­dy dzię­ku­je­my Panu Bogu za wszyst­kich wynie­sio­nych na ołta­rze, któ­rzy są dla nas inspi­ra­cją i przy­kła­dem chrze­ści­jań­skie­go życia. Msze św. w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030 i 1800. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym Msza św. za wszyst­kich pocho­wa­nych na para­fial­nej nekro­po­lii o godz. 1230. Po Eucha­ry­stii żałob­na pro­ce­sja z modli­twą za zmar­łych. Będzie wte­dy moż­li­wość popro­sze­nia kapła­nów o poświę­ce­nie nowych pomni­ków nagrob­nych. Na cmen­ta­rzu komu­nal­nym Msza św. tak­że o godz. 1230.
   
 6. Za naszych zmar­łych chciej­my zyskać łaskę Odpu­stu, czy­li real­ne­go skró­ce­nia ich czyść­ca. Odpust zupeł­ny moż­na zyskać jeden raz od połu­dnia 1 listo­pa­da do pół­no­cy 2 listo­pa­da pod nastę­pu­ją­cy­mi warun­ka­mi: Spo­wiedź i Komu­nia św., poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła i modli­twa Ojcze nasz oraz Wie­rzę w Boga, dowol­na modli­twa w inten­cji papie­ża oraz wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu.
   
 7. W czwar­tek 2 listo­pa­da – Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Wier­nych Zmar­łych czy­li Dzień Zadusz­ny. W naszym koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 – za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na wypo­min­ki i o godz. 1800 – o powo­ła­nia. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła o godz. 1000 Msza św. za zmar­łych kapła­nów , któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Para­fii.
   
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 9. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci zapra­sza­my w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę.
   
 10. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic.
   
 12. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz w for­ma­cie więk­szym naby­wa­my po 30 zł. a w mniej­szym po 20 zł.
   
 14. Od sobo­ty roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii modli­twy wypo­min­ko­we. W sobo­tę modlić się będzie­my za zmar­łych zgło­szo­nych z ul. Pod­wa­le a w nie­dzie­lę z ul. Wro­cław­skiej. Wypo­min­ki roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730.
   
 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli: śp. † Hele­na MADANY, lat 81, z ul. Mic­kie­wi­cza.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA