Intencje Mszalne (23–30.07.2023)

Nie­dzie­la 23.07.2023
0700
† Hali­na BARDA – 5 r. śm.

 
0900
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 22 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Anie­la, Danu­ta, Jerzy
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 3 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Danu­ty i Jac­ka w 34 r. ślu­bu, Justy­ny i Toma­sza w 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Zdzi­sław, Maria, Sta­ni­sław PODWIŃSCY; † Mar­ta, Anto­ni MIROWSCY; † z rodzi­ny MIROWSKICH

Ponie­dzia­łek 24.07.2023
0800
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go, Boże błog. w dal­szym życiu i łaskę zba­wie­nia dla Dawi­da i Agaty
 
1800
† Maria PINIUTA – z racji imie­nin; † Józef, Ire­na, Jadwi­ga, Eli­za, Wacław, Lud­mi­ła; † Hele­na BORYSOWSKA; † Euge­nia SZYKSZNIAN


Wto­rek 25.07.2023
0800
† Zyg­fryd PĘKALA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ


Śro­da 26.07.2023
0800
† Roz­kwi­ta WAWRZYNIAK – 1 r. śm.
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA


Czwar­tek 27.07.2023
0800
† Anna, Michał, Bro­ni­sław CIELOŃ; † Jan, Jani­na, Tade­usz SWATEK; † Sła­wek MICHALEWICZ
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Cze­sła­wy w 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB

Pią­tek 28.07.2023
0800
† Ludwi­ka, Jan JASIŃSCY
 
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 13 r. śm.


Sobo­ta 29.07.2023
0800
† Jani­na KORECKA – 21 r. śm.; † Zdzi­sław KORECKI – 4 r. śm.; † rodzice
 
1800
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 30.07.2023
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Jan, Maria, Anna WAWRZYNOWICZ; † Jadwi­ga, Woj­ciech MACHOWIAK

 
0900
† Regi­na MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † Fran­ci­szek, Grze­gorz, Dariusz
 
1030
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Len­ki w 4 r. ur., Wik­to­ra w 2 r. ur. i Zosi w 1 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Sta­ni­sław, Ire­ne­usz, Leszek BANDOCH

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne