XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
30 LIPCA 2023 ROKU

 1. W dni powsze­dnie nowe­go tygo­dnia a tak­że w przy­szłą nie­dzie­lę, do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia może­my przy­stą­pić kwa­drans przed każ­dą Mszą św. W nie­dzie­lę za tydzień nie będzie Spo­wie­dzi św. w trak­cie spra­wo­wa­nia Eucha­ry­stii.
   
 2. W naj­bliż­szy wto­rek – 1 sierp­nia, Mszą św. o godz. 700 Pąt­ni­cy Zie­mi Górow­skiej roz­pocz­ną swo­ją wędrów­kę do Tro­nu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w ramach 43. Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę, szcze­gól­nie zapi­sa­nych do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków. Ducho­wi Uczest­ni­cy po dzi­siej­szych Mszach św. odbie­ra­ją przy wyj­ściu z kościo­ła spe­cjal­ne modli­tew­ni­ki i znacz­ki piel­grzym­ko­we. Jesz­cze dzi­siaj i jutro może­my skła­dać do skrzyn­ki umiesz­czo­nej przy bocz­nym ołta­rzu spi­sa­ne inten­cje, któ­re chce­my powie­rzyć Piel­grzy­mom. Pąt­ni­cy z naszej Para­fii zapew­nia­ją o ofia­ro­wa­niu tru­dów piel­grzy­mo­wa­nia w inten­cji każ­de­go miesz­kań­ca naszej Para­fii pro­sząc jed­no­cze­śnie o modli­twę za wędru­ją­cych Piel­grzy­mów. Przez czas trwa­nia Piel­grzym­ki zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła na wspól­ną modli­twę w inten­cji Piel­grzy­mów: o godz. 730 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a o godz. 1730 Róża­niec.
   
 3. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by NMP z Obja­wień w Fati­mie oraz w łącz­no­ści z Piel­grzy­ma­mi, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 4. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 5. W naj­bliż­szy pią­tek – 4 sierp­nia oko­ło godz. 1815 w naszej miej­sco­wo­ści zatrzy­ma się na noc­leg Pie­sza Piel­grzym­ka z Zie­lo­nej Góry (oko­ło 300 osób) idą­ca do Tro­nu Mat­ki Bożej na Jasnej Górze. Pąt­ni­cy już dzi­siaj dzię­ku­ją naszym Para­fia­nom za moż­li­wość odpo­czyn­ku i gości­nę. Po każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. w przed­sion­ku kościo­ła może­my zgła­szać swo­je adre­sy na noc­leg dla Piel­grzy­mów. Pro­si­my Para­fian, któ­rzy od lat mają sta­łych Gości, by rów­nież zgło­si­li swój adres, gdyż jest to potrzeb­ne dla koor­dy­na­cji pra­cy kwa­ter­mi­strzów Piel­grzym­ki. Bóg zapłać za otwar­cie swo­ich serc i domów! W pią­tek o godz. 2000 Piel­grzy­mi zapra­sza­ją naszych Para­fian na modli­tew­ną wie­czor­ni­cę a w sobo­tę o godz. 800 na Mszę św.
   
 6. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Joan­na Giżyc­ka, lat 47 z ul. Podwale;
  • śp. † Józef Pilar­czyk, lat 87 zamiesz­ka­ły w Stru­mien­nej, w Para­fii św. Fau­sty­ny a od wie­lu lat posłu­gu­ją­cy jako kościel­ny w naszej wspól­no­cie parafialnej.

  Wiecz­ny odpoczynek…

OGŁOSZENIA NIEDZIELA