XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
24 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, w naszym koście­le – pierw­sze spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne, w tzw. Rejo­nie – czy­li dla wszyst­kich Para­fii Deka­na­tów Góra – Wschód i Góra – Zachód. Roz­po­czę­cie o godz. 1845. Oczy­wi­ście zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Syno­dal­ny. Pro­si­my o przy­nie­sie­nie wła­sne­go Pisma Świę­te­go.
   
 3. Dzie­ci klas IV, któ­re prze­ży­wać będą Rocz­ni­cę Pierw­szej Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, zapra­sza­my wraz z Rodzi­ca­mi w śro­dę na Mszę św. o godz. 1700 ze spe­cjal­ną kate­che­zą mają­cą pomóc dobrze prze­żyć „rok rocz­ni­co­wy”.
   
 4. Przy­po­mi­na­my ośmio­kla­si­stom o koniecz­no­ści zło­że­nia spe­cjal­nej dekla­ra­cji przy­stą­pie­nia do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Dekla­ra­cje pobie­ra­my i odda­je­my w zakry­stii. Mło­dzież roz­po­czy­na­ją­cą przy­go­to­wa­nie do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia i ich Rodzi­ców, zapra­sza­my w naj­bliż­szy czwar­tek o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne. Na to spo­tka­nie zapra­sza­my tak­że oso­by, któ­re z róż­nych powo­dów nie przy­stą­pi­ły do Bierz­mo­wa­nia w minio­nych latach a chcia­ły­by to uczy­nić.
   
 5. Za tydzień – pierw­sza nie­dzie­la mie­sią­ca. Z tej racji o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa wokół naszej świą­ty­ni w związ­ku ze zbli­ża­ją­cym się Świę­tem NMP Różań­co­wej. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W sobo­tę – 21 paź­dzier­ni­ka z wro­cław­skiej Kate­dry wyru­szy tra­dy­cyj­na Pie­sza Piel­grzym­ka do Gro­bu św. Jadwi­gi w Trzeb­ni­cy. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd spe­cjal­nym auto­ka­rem, któ­ry zawie­zie nas rano do Wro­cła­wia a po Piel­grzym­ce przy­wie­zie z Trzeb­ni­cy do Góry. Koszt prze­jaz­du: 35 zł. Zapi­sy w zakry­stii i u Katechetów.
OGŁOSZENIA NIEDZIELA