Intencje Mszalne (24–31.07.2022)

Nie­dzie­la 24.07.2022
0700
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin
 
0900
† Hali­na BARDA – 4 r. śm.
 
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 2 r. śm.
 
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 11 r. śm.; † Hele­na KARWACKA – 35 r. śm.
 
1800
† Zofia, Józef SKRZYPEK – 21 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † Danu­ta, Jerzy, Aniela

Ponie­dzia­łek 25.07.2022
0800
† Hen­ryk KOŁAKOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Olga GOŁĘBIOWSKA – 12 r. śm.; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN

Wto­rek 26.07.2022
0800
Dziękczynno–błagalna w int. synów: Rober­ta w 56 r. uro­dzin i Edwar­da w 55 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
1800
† Zbi­gniew ZBOJNA

Śro­da 27.07.2022
0800
† dziad­ko­wie z rodzi­ny ŚWIDER; † rodzi­ce: Hele­na, Leon DĘBOWICZ; † brat: Augu­styn DĘBOWICZ; † z rodzi­ny JANKOWIAK
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Dia­ny i Seba­stia­na STOPKA w 10 r. ślu­bu, w int. Ich syna Alek­san­dra w 3 r. uro­dzin, oraz w int. Krzysz­to­fa z oka­zji imie­nin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. i opie­kę MB

Czwar­tek 28.07.2022
0800
† Danu­ta WITKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Vio­let­ta KOROL – 5 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Pią­tek 29.07.2022
0800
† Euge­nia TYRALA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 30.07.2022
0800
O nawró­ce­nie dla dzie­ci i wnu­ków, Boże błog., opie­kę MB i wytrwa­nie w wierze
 
1800
† Anna GERTYCH (od córek z rodzinami)

Nie­dzie­la 31.07.2022
0700
† Igna­cy SYMULEWICZ – 45 r. śm.; † Ire­na SYMULEWICZ – 10 r. śm
 
0900
† Kry­sty­na, Jan GIEZEK; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1030
† Tere­sa JAREMOWICZ – 10 r. śm.
 
1200
† Ewa DUDZISZ – 1 r. śm.; † Andrzej DUDZISZ – 2 r. śm.
 
1800
Akcja Kato­lic­ka