XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
24 LIPCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. pry­mi­cyj­na Księ­dza Woj­cie­cha Porzucz­ka, neo­pre­zbi­te­ra, któ­ry w lip­cu wspo­ma­ga nasze Dusz­pa­ster­stwo. Po Eucha­ry­stii Ksiądz Woj­ciech udzie­li pry­mi­cyj­ne­go bło­go­sła­wień­stwa i otrzy­ma­my pry­mi­cyj­ne obraz­ki.
   
 2. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek litur­gicz­ne świę­to Św. Jaku­ba Apo­sto­ła i wspo­mnie­nie Św. Krzysz­to­fa – Patro­na podró­żu­ją­cych. Stąd pod­czas Mszy św. o godz. 1800 modlić się będzie­my w inten­cji wszyst­kich kie­ru­ją­cych pojaz­da­mi a po Eucha­ry­stii poświę­ce­nie pojaz­dów. Tra­dy­cyj­nie kapłan będzie świę­cił pojaz­dy u zbie­gu ulic Ście­gien­ne­go i Haw­ry­sza.
   
 3. We wto­rek litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tych Joachi­ma i Anny, Rodzi­ców NMP.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 700 Msza św. na roz­po­czę­cie Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasną Górę dla Pąt­ni­ków Zie­mi Górow­skiej. Po Eucha­ry­stii Piel­grzy­mi wyru­szą na szlak. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę tak­że Piel­grzy­mów Ducho­wych. Zapi­sy do Gru­py Ducho­wych Uczest­ni­ków po każ­dej Mszy św. przy wyj­ściu z kościo­ła do czwart­ku włącz­nie. Zapi­sa­ni otrzy­ma­ją piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 6. Za tydzień o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jerzy Ryn­dak, lat 78 z ul. Armii Polskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Kra­wiec, lat 78 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Edward Hoł­tra, lat 82 z ul. Kochanowskiego;
  • śp. † Sera­fi­na Dębo­wicz, lat 91 z ul. Dąbrowskiego;
  • śp. † Fran­ci­szek Jachim­czyk – dziec­ko po porodzie.
 8. Wiecz­ny odpoczynek…