XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
31 LIPCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Po dzi­siej­szej Mszy św. o godz. 700 Piel­grzy­mi Zie­mi Górow­skiej wyru­szy­li na pąt­ni­czy szlak by we wto­rek połą­czyć się z całą Piel­grzym­ką Wro­cław­ską, podą­ża­jąc dalej wspól­nie na Jasną Górę. Chciej­my w naszych modli­twach pamię­tać o wszyst­kich Pąt­ni­kach.
  W naszym koście­le codzien­nie w trak­cie Piel­grzym­ki wspól­na modli­twa w inten­cjach Piel­grzy­mów: o godz. 730 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Mszy św. roz­wa­ża­nie tajem­nic różań­co­wych.
  Zapi­sa­ni do Gru­py Ducho­wych uczest­ni­ków po dzi­siej­szych Mszach św. mogą ode­brać piel­grzym­ko­we znacz­ki i modli­tew­ni­ki.
   
 3. Nato­miast w czwar­tek, w naszej miej­sco­wo­ści zatrzy­ma­ją się na noc­leg Piel­grzy­mi idą­cy z Zie­lo­nej Góry do tro­nu Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej. Już dzi­siaj Piel­grzy­mi dzię­ku­ją za moż­li­wość odpo­czyn­ku i gości­nę w naszej Para­fii, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie o modli­twie w naszych inten­cjach. Pąt­ni­cy zapra­sza­ją na wspól­ną wie­czor­ną modli­twę do nasze­go kościo­ła o godz. 2000 a w pią­tek o godz. 800 na Mszę św.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800 a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – jak zawsze przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec w łącz­no­ści z Piel­grzy­ma­mi.
    
 5. W sobo­tę przy­pa­da Świę­to Prze­mie­nie­nia Pań­skie­go.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. Za tydzień, tra­dy­cyj­nie w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę Ks. Woj­ciech Porzu­czek koń­czy w naszej Para­fii dusz­pa­ster­ską posłu­gę. Księ­dzu Woj­cie­cho­wi dzię­ku­je­my i życzy­my obfi­to­ści Bożych Darów w dal­szej kapłań­skiej posłudze.