Intencje Mszalne (24–31.10.2021)

Nie­dzie­la 24.10.2021
0700
† Józef PRASOŁ; † z rodziny
0900
 • † Wie­sław – 4 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, MINICH, JURGA
   
 • Zofia, Piotr PACAK; † z rodziny
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Karo­li­ny i Paw­ła CHOCIANOWSKICH w 1 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Pio­tra w 44 r. ślu­bu i za ich dzie­ci Joan­nę i Sła­wo­mi­ra z rodzi­na­mi, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ks. Łuka­sza z racji imie­ni, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, dary Ducha Świę­te­go
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Nauczy­cie­li z oka­zji minio­ne­go Dnia Nauczy­cie­la, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Kazi­mierz KURZAWA; † rodzi­ce; † z rodziny
1600
† Jani­na ŚMIETANA – 5 r. śm.; † Anie­la ŚMIETANA – 25 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Kata­rzy­na ŚMIETANA; † z rodzin z obu stron
1800
† Bro­ni­sław, Hele­na RUTKIEWICZ; † Bro­ni­sław, Kazi­mie­ra BODERA

Ponie­dzia­łek 25.10.2021
0700
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Hele­na, Apo­lo­nia, Sta­ni­sław, Józef JACHIMOWICZ
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Hen­ry­ka SZYMCZAK w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski 

Wto­rek 26.10.2021
0700
† Fran­ci­szek ŁAGÓDKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Roza­lia PANKIEWICZ (od rodzi­ny Muchów i Jasińskich)
1800
† Fran­ci­szek ANTKÓW – 11 r. śm.; † Piotr, Kse­nia, Bole­sław ANTKÓW; † Józef, Emi­lia BIELAWSCY; † Bro­ni­sław ZAMIAR; † Kry­sty­na KUŁAN

Śro­da 27.10.2021
0700
† rodzi­ce: Wła­dy­sła­wa, Zyg­munt; † mąż Fer­dy­nand; † z rodziny
1700
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i Dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu

Czwar­tek 28.10.2021
0700
† Kry­sty­na ARŁUKOWICZ (od zakła­du pogrze­bo­we­go Charon)
 
1700
† Tade­usz WUJCZAK; † z rodziny
1800
† Cze­sła­wa, Julian KULCZYŃSCY; † z rodzin: KULCZYŃSKICH, ZDANOWICZÓW

Pią­tek 29.10.2021
0700
† Euge­nia WIESŁAWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† mąż: Julian BATÓG – 1 r. śm.
1800
† Hen­ryk KOZACZYŃSKI

Sobo­ta 30.10.2021
0700
† Doro­ta NOWICKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Jadwi­ga NOWAK – 5 r. śm.; † z rodziny

Nie­dzie­la 31.10.2021
0700
† Teo­fil, Ste­fa­nia JURCZYK; † Teo­fil, Ana­sta­zja, Mie­czy­sław, Leokadia
0900
† Ire­na POJASEK – 27 r. śm
1030
† Leszek BANDOCH – 1 r. śm.
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­sia KRZEMIEŃ w 2 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Wacła­wa CALABA – 4 r. śm.; † jej rodzi­ce: Anto­ni, Maria ZAWISCY