XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
24 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj w Koście­le Powszech­nym prze­ży­wa­my Nie­dzie­lę Misyj­ną, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Misyj­ny, w tym roku pod hasłem: „Spo­tka­li­śmy Jezu­sa – Więc Gło­si­my!” Módl­my się aby Dobra Nowi­na o Panu Bogu, któ­ry kocha każ­de­go czło­wie­ka dotar­ła w każ­dy zaką­tek nasze­go glo­bu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za nauczy­cie­li z racji Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej oraz imie­ni­no­wa w inten­cji Księ­dza Łuka­sza.
   
 3. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 4. Po Mszach św. przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych w listo­pa­dzie pole­cać będzie­my modli­twom Kościo­ła naszych zmar­łych. Na kart­kach pro­si­my zazna­czyć swój adres, tak aby móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w ozna­czo­nym dniu. Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji wypo­mi­nek! Kart­ki wypo­min­ko­we odda­je­my na tacę.
   
 5. Infor­mu­je­my, że 1 listo­pa­da – w Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, Msza św. w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym, będzie spra­wo­wa­na o godz. 1230.
   
 6. Porząd­ku­jąc gro­by naszych zmar­łych przed Uro­czy­sto­ścią Wszyst­kich Świę­tych i Dniem Zadusz­nym chciej­my tak­że pamię­tać o opła­tach zwią­za­nych z pro­lon­ga­tą miej­sca pochów­ku naszych bli­skich. Pro­si­my tak­że by przy­po­mnieć o tej powin­no­ści swo­im krew­nym i zna­jo­mym miesz­ka­ją­cym obec­nie poza naszą Para­fią, a któ­rzy są dys­po­nen­ta­mi gro­bów.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Elż­bie­ta Wolic­ka, lat 45 z ul. Dwor­co­wej.
  Wiecz­ny odpoczynek…