Intencje Mszalne (24–31.12.2023)

Nie­dzie­la 24.12.2023
0700
† Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Kaweckich)
 
0900
 • † Tomasz KOWAL – 7 r. śm.
   
 • † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 48 r. śm.; † Edward BODERA – 8 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, BODERA, KRAWCZYK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 7 r. śm.; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK; † Tere­sa MAŁECKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Niko­dem, Bar­ba­ra, Józef PAPIEROWSCY
 
1200
 • † Jadwi­ga, Alek­san­der DUL; † z rodzi­ny
   
 • † Sta­ni­sław, Ewa KOLBUSZ
 
2400
 • Za Para­fian
   
 • O Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla Dawi­da PERZYŃSKIEGO w doro­słej dro­dze życia
   
 • † Ire­na, Marian GAJDOWIE; † Sta­ni­sław ZDANOWICZ

Ponie­dzia­łek 25.12.2023
BOŻE NARODZENIE
0900
† Józef KOTWICKI – 21 r. śm.; † Hele­na, Jan KOTWICCY; † Zofia KRUPSKA
 
1030
 • † Zdzi­sław BOROWSKI – 5 r. śm.
   
 • † Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH
 
1200
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW
   
 • † Daja­na KRAKOWIAK – 3 r. śm.; † Grze­gorz KRAKOWIAK
 
1600
† Alek­san­der SZPAKOWSKI – 13 r. śm.; † Sta­ni­sław SZPAKOWSKI – 6 r. śm.; † Edward ZAJĄC – 15 r. śm.; † z obu stron; † w czyść­cu cierpiących
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Ire­ny i Sta­ni­sła­wa PAWLICZAK w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MATKI BOŻEJ dla jubi­la­tów i ich rodziny


Wto­rek 26.12.2023
BOŻE NARODZENIE
0700
† Wie­sław SZAFRANIEC – 5 r. śm.
 
0900
 • † mąż: Fran­ci­szek GAJEWSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron; † sio­stra: Jani­na
   
 • † Jani­na, Sta­ni­sław KÓZKA; † z rodzin: KÓZKÓW, MARTYNÓW
 
1030
 • † Wan­da SZMEDYŃSKA
   
 • † Leszek WAWRZYŃCZAK; proś­ba o Boże błog. dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków
 
1200
Zakoń­cze­nie Ducho­wej Adopcji
 
1600
 • † Józef PILARCZYK (od Leoka­dii Lesiuk z rodzi­ną)
   
 • † Adolf STOŃ – 1 r. śm.; † Maria STOŃ
 
1800
† Kry­sty­na, Wła­dy­sław KUŁAN; † Kse­nia, Piotr, Bole­sław, Fran­ci­szek ANTKÓW; † Jan KŁYS

Śro­da 27.12.2023
0700
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan KUKLIS; † Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy CHRYSTMANN
 
1700
† Tere­sa FILISTOWICZ – 16 r. śm.; † z rodziny
 
1800
Dziękczynno–błagalna z oka­zji uro­dzin Beaty, z proś­bą o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla jej rodzi­ny, opie­kę Mat­ki Bożej na dal­sze lata


Czwar­tek 28.12.2023
0700
† Maria REWUCKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józef PILARCZYK (od Mario­li Trzu­sko­las z rodziną)
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Dawi­da PERZYŃSKIEGO w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże blog. i świa­tło Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu

Pią­tek 29.12.2023
0700
† Tade­usz SZUMIŃSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Józef PILARCZYK (od Elż­bie­ty Okup­nej z rodziną)
 
1800
† ks. Jerzy RASIAK – 2 r. śm.; † ks. Sta­ni­sław MIESZAŁA


Sobo­ta 30.12.2023
0700
† Bar­tosz DZIAŁO (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
† Ele­ono­ra PODWYSOCKA – 4 r. śm.; † Jan PODWYSOCKI

Nie­dzie­la
Świę­tej
Rodzi­ny
31.12.2023
0700
† Bogu­mi­ła MAŁACZYŃSKA – 7 r. śm.; † Jan MAŁACZYŃSKI – 11 r. śm.; † z rodziny
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ada­ma w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i świa­tło Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Mag­da­le­ny w 38 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i pomoc w trud­nej sytuacji
 
1030
 • † Hen­ryk CIELON – 13 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Grze­gorz WOJTASZEK (od kole­gi Grze­go­rza Wyszyń­skie­go z rodziną)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne