NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU

NIEDZIELA
ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU
– JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
– ŚWIĘTO
31 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. z nabo­żeń­stwem dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­nym przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem na zakoń­cze­nie roku.
   
 2. Jutro – 1 stycz­nia 2024 r. – obo­wiąz­ko­wa Uro­czy­stość Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. To Świa­to­wy Dzień Poko­ju. Nie będzie Mszy św. o godz. 700 a pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Od wtor­ku – 2 stycz­nia, roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą. Przy­po­mi­na­my, że isto­tą tego wyda­rze­nia jest bło­go­sła­wień­stwo naszych domów i miesz­kań­ców oraz dusz­pa­ster­ska roz­mo­wa kapła­na z Para­fia­na­mi. Pro­si­my, w mia­rę moż­li­wo­ści, o obec­ność wszyst­kich domow­ni­ków. Kolę­dę roz­po­czy­nać będzie­my o godz. 1600 a w sobo­ty o godz. 1400. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry skła­da­ne z racji kolę­dy. Pod­czas trwa­nia kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku, nie będzie w dni powsze­dnie Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1700 i 1800. Pro­si­my o wyro­zu­mia­łość. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
  Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień:
  wto­rek 2 stycznia  1 ksiądz ul. Wro­cław­ska 49 
  2 ksiądz Wro­cław­ska (nume­ry parzyste) 
  3 ksiądz Wro­cław­ska 1 – 47 
  śro­da 3 stycznia  1 ksiądz Lipo­wa 2 – 25 
  2 ksiądz Wrzo­so­wa, Cha­bro­wa, Rumiankowa 
  3 ksiądz Cicha i Lipo­wa 26 – 56 
  czwar­tek 4 stycznia  1 ksiądz Dębo­wa i Błotna 
  2 ksiądz Sosno­wa

   

 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – o godz. 700 Msza św. o powo­ła­nia a po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1545;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Eucha­ry­stia o 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Mszy św. ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
   Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę o godz. 1900 do Domu Katechetycznego;
  3. w sobo­tę – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Przed Mszą św. o godz. 700 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec. Pod­czas każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wie­nie wody, kre­dy i kadzi­dła. Ofia­ry, któ­re w ten dzień zło­ży­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na wspar­cie Dzieł Misyj­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!. Po Mszy św. o godz. 1200 wyru­szy uli­ca­mi naszej para­fii Orszak Trzech Kró­li. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu, by w ten spo­sób dać publicz­ne świa­dec­two naszej wie­rze. Dzie­ci ale tak­że star­szych pro­si­my o ubra­nie stro­jów posta­ci ze sta­jen­ki. Jed­no­cze­śnie pro­si­my męż­czyzn o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie się do nie­sie­nia nagło­śnie­nia i sztan­da­rów.
    
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na potrze­by gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. W następ­ną nie­dzie­lę, po Mszy św. o godz. 1800 kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespo­łu „Can­tus”. Zespól będzie tak­że śpie­wał kolę­dy pod­czas wie­czor­nej Eucha­ry­stii. W trak­cie kon­cer­tu będzie pro­wa­dzo­na kwe­sta naszych ofiar na dal­sze lecze­nie cho­re­go Inspi­ra­to­ra tego wyda­rze­nia – Pana Arka­diu­sza Gusta­wa. Z góry Bóg zapłać za wspar­cie!
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Rachwał, lat 70 ostat­nio zamiesz­ka­ły w Gro­no­wie koło Leszna;
  • śp. † Dariusz Gur­gu­re­wicz, lat 57 z Włod­ko­wa Dolnego;
  • śp. † Marian War­dza­ła, lat 69 z ul. Zielonej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA