Intencje Mszalne (25.06–02.07.2023)

Nie­dzie­la 25.06.2023
0700
† Jan BAZYLEWICZ

 
0900
  • † Zyg­munt, Jadwi­ga, Fran­ci­szek SUFRYD; † z rodzi­ny
     
  • † Danu­ta MASLICH – z oka­zji imienin
 
1030
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1200
  • Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny i Roma­na w 36 r. ślu­bu, oraz w int. syna i wnucz­ka, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
     
  • W int. uczest­ni­ków nabo­żeństw majo­wych odpra­wio­nych przy kaplicz­ce wiej­skiej w Kru­szyń­cu, oraz ich rodzin, z podzię­ko­wa­niem za wysłu­cha­nie codzien­nych próśb modli­tew­nych uczest­ni­ków nabo­żeństw, z proś­bą o uro­dza­je (od uczest­ni­ków nabożeństw)
 
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 26.06.2023
0800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – 6 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.


Wto­rek 27.06.2023
0800
† Danu­ta WITKOWSKA – 1 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.


Śro­da 28.06.2023
0800
† Agniesz­ka, Szy­mon, Maria WOLANIK; † Maria ROSNER; † Maria SKIBIŃSKA; † Adam, Iza­be­la TELEGA; † z rodziny
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 26 Msza Świę­ta gregoriańska.


Czwar­tek 29.06.2023
0800
† Hele­na – 6 r. śm.
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

Pią­tek 30.06.2023
0800
† Witold CALABA; † rodzi­ce adop­cyj­ni: Adol­fi­na, Wik­tor CALABA; † rodzi­ce: Maria, Witold ISKRZYŃSCY
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.


Sobo­ta 01.07.2023
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

Nie­dzie­la 02.07.2023
0700
† Maria SOKOŁOWSKA – 10 r. śm.

 
0900
† Jan MISZCZYŃSKI; † Julian WOJTASZEK
 
1030
† Kata­rzy­na KOSZACKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Julii, Anto­ni­ny i Remi­giu­sza w 15 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., dary Ducha Świę­te­go i potrzeb­ne łaski na dal­sze lata życia
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne