Intencje Mszalne (25.07.- 01.08.2021)

Nie­dzie­la 25.07.2021
0700
† Hali­na BARDA – 3 r. śm.
0900
† Krzysz­tof DWORNIK; † Danu­ta WOJTAN
1030
† Zbi­gniew SUMARA – 1 r. śm.
1200
† Sta­ni­sław BODERA – 10 r. śm.; † Hele­na KARWACKA; † z rodzin: KARWACKICH, BODERA
1800
Akcja Kato­lic­ka

Ponie­dzia­łek 26.07.2021
0800
† Roman JANDUŁA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Juliusz; † jego rodzi­ce: Fran­cisz­ka, Marian GRABIEC

Wto­rek 27.07.2021
0800
† Bry­gi­da MISZCZYŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Kazi­mierz KOZAKOWSKI – 6 r. śm.; † Zbi­gniew, Józef MISZCZYŃSCY

Śro­da 28.07.2021
0800
† Andrzej WALIJEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – z racji imienin

Czwar­tek 29.07.2021
0800
† Kry­sty­na CZARNECKA (od uczest­ni­ków pogrzebu
1800
† Sła­wo­mir MICHALEWICZ – 12 r. śm.; † z rodzin: CIELON, SWATEK

Pią­tek 30.07.2021
0800
† zmar­łe człon­ki­nie Róży V; † Emilia
1800
† rodzi­ce: Feli­cja – 7 r. śm. I Mie­czy­sław – 11 r. śm. BATÓG; † brat: Julian BATÓG – 1 r. śm.

Sobo­ta 31.07.2021
0800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA
1800
† Ludwik BARTOSZEWSKI; † rodzice

Nie­dzie­la 01.08.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Mar­ty z oka­zji uro­dzin i imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, z podzię­ko­wa­niem za dotych­czas otrzy­ma­ne łaski
0900
† Julian WOJTASZEK; † z rodziny
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mario­li i Wie­sła­wa ŻYWICKICH w 40 r. ślu­bu i w int. Mag­da­le­ny i Pio­tra w 7 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII