Intencje Mszalne (25.09–02.10.2022)

Nie­dzie­la 25.09.2022
0700
† Mie­czy­sław SAKOWICZ; † dziad­ko­wie: Roza­lia, Syl­we­ster, Wacła­wa, Bolesław
 
0900
 • † Jan SZAWARYN – 25 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Ire­ne­usz BANDOCH
 
1030
 • † Marian­na, Anto­ni PIWOŃSCY; † Jerzy, Jani­na, Jan LIBAKO
   
 • † Józef, Ele­ono­ra, Ste­fan, Ire­na BANASZKIEWICZ; † Hele­na KACZMAREK; † jej synów
 
1200
 • † Tere­sa LITWIN – 1 r. śm.
   
 • † Hele­na BOGUCKA – 2 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK

Ponie­dzia­łek 26.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od Zarzą­du i Pra­cow­ni­ków Powia­to­we­go Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gostyniu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba w 19 r. uro­dzin i w int. Anny i Toma­sza SZEREDY w 2 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Wto­rek 27.09.2022
0800
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 27 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jan DZIEMIESZ; † z rodzi­ny; † Wacła­wa, Bole­sław; † z rodziny

Śro­da 28.09.2022
0800
† Sera­fi­na DĘBOWICZ (od Róży XII)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 28 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI – 16 r. śm.; † z rodzin: PRZYBYŁOWSKICH, BŁASZCZYKÓW

Czwar­tek 29.09.2022
0700
† Jani­na GORWA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan SZAWARYN – 29 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Bogu­mi­ła NOSAL – 2 r. śm.

Pią­tek 30.09.2022
0700
Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o dal­sze Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Jan SZAWARYN – 30 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 01.10.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
Inten­cja od Róży VII z proś­bą o zdro­wie, Boże błog. dla Człon­ków Żywe­go Różań­ca z oka­zji świę­ta Anio­łów Stróżów

Nie­dzie­la 02.10.2022
0700
† Jan, Anna, Emi­lia SURMA; † Miko­łaj, Roza­lia, Wła­dy­sław BARABASZ
 
0900
 • † Michał, Anna, Jani­na KORYLAK; † Geno­we­fa, Adolf BIRECCY
   
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 
1030
 • Dziękczynno–błagalna w int. Micha­li­ny w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Elż­bie­ty i Mie­czy­sla­wa w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1200
 • † Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK
   
 • † z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan