XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
25 WRZEŚNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Z racji Rocz­ni­cy I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej, dzie­ci klas IV wraz z rodzi­ca­mi zapra­sza­my w naj­bliż­szy pią­tek na Mszę św. o godz. 1700.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Speł­nia­jąc proś­bę NMP z obja­wień w Fati­mie, zapra­sza­my przed poran­ną Mszą św. na Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii na wspól­ny Róża­niec.
   
 5. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 6. Od naj­bliż­szej sobo­ty – 1 paź­dzier­ni­ka o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo Różań­co­we.
   
 7. Za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 poświę­ce­nie i wrę­cze­nia dla dzie­ci klas III ksią­że­czek do nabo­żeń­stwa i różań­ców.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży X, zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych oraz tra­dy­cyj­na Pro­ce­sja Różań­co­wa z racji zbli­ża­ją­ce­go się dnia NMP Różań­co­wej. W ten dzień nie będzie już Różań­ca o godz. 1730.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 8 paź­dzier­ni­ka wyjazd do Łagiew­nik, na Ogól­no­pol­ską Piel­grzym­kę Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu Mar­ga­ret­ka. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy chęt­nych u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. Mło­dzież klas ósmych szko­ły pod­sta­wo­wej pra­gną­ca przy­stą­pić w tym roku szkol­nym do sakra­men­tu bierz­mo­wa­nia, od dzi­siej­szej nie­dzie­li może pobie­rać spe­cjal­ne zgło­sze­nia w zakry­stii.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Grze­gorz RADZIAK, lat 39.
  W jego inten­cji pomó­dl­my się. Wiecz­ny odpo­czy­nek…