DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
26 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 2. Ofia­ry, któ­re skła­da­my dzi­siaj na tacę, jak co roku w Dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia prze­zna­czo­ne są na potrze­by Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W jutrzej­szy wto­rek – 27 grud­nia, Świę­to Świę­te­go Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty. Pod­czas Mszy św. o godz.700; 1700 i 1800 poda­nie wier­nym do spo­ży­cia pobło­go­sła­wio­ne­go wina w dzień św. Jana.
   
 4. W sobo­tę – 31 grud­nia, w dzień św. Syl­we­stra I, papie­ża o godz. 1800 Msza św. w inten­cji wszyst­kich Para­fian z Nabo­żeń­stwem Dzięk­czyn­no – Prze­bła­gal­nym przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na zakoń­cze­nie roku 2022.
   
 5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę – 1 stycz­nia 2023 roku, w 8 Dzień Okta­wy Boże­go Naro­dze­nia – Świę­to Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. Msza św. o godz. 1600 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w ten dzień na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W nie­dzie­lę 1 stycz­nia tra­dy­cyj­nie nie będzie Mszy o godzi­nie 0700. Pozo­sta­łe Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 7. Zachę­ca­my do przy­stą­pie­nia w nowym roku, do Modli­tew­ne­go Apo­sto­la­tu „Dwu­nast­ka” obej­mu­ją­ce­go ducho­wą opie­ką nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa jak i już powo­ła­nych. For­mal­ne­go zapi­su może­my doko­nać zw zakry­stii.
   
 8. Przy­po­mi­na­my, że tego­rocz­ną wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą roz­pocz­nie­my od ponie­dział­ku – 2 stycz­nia i będzie mia­ła ona tra­dy­cyj­ną for­mę, czy­li „od drzwi do drzwi”.
   
 9. W nie­dzie­lę 8 stycz­nia o godz. 1330 w restau­ra­cji „Roset­te” odbę­dzie się świą­tecz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we naszych Grup Para­fial­nych. Pro­si­my o zapi­sy u Zela­to­rek Żywe­go Różań­ca i Stra­ży Hono­ro­wej.
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w para­fial­ne kalen­da­rze.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ali­cja Fran­kow­ska, lat 87 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Kry­sty­na Jusz­czak, lat 88 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA