Intencje Mszalne (26.09. – 03.10.2021)

Nie­dzie­la 26.09.2021
0700
† Józef GOŁUCH – kolej­na r. śm.; † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
0900
 • † Bro­ni­sła­wa CZYPLIS – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 • † Józef, Gra­ży­na SAUTER; † z rodziny
1030
 • † rodzi­ce: Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS; † z rodziny
 • † Hele­na KUCHARSKA
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny i Zbi­gnie­wa MISZKIEWICZ w 50 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, syno­wej i wnukówy
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Cze­sław, Ryszard HOŁOWNIA

Ponie­dzia­łek 27.09.2021
0400
† Kry­sty­na SZALKOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Miro­sław, Józef
1800
† Kazi­mierz, Waw­rzy­niec, Julia, Anna, Miko­łaj GOŁĘBIOWSCY

Wto­rek 28.09.2021
0700
† Zofia MRUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Ewa DUDZISZ (od cór­ki Danuty)
1800
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI – 15 r. śm.; † z rodzin: PRZYBYŁOWSKICH, BŁASZCZYKÓW

Śro­da 29.09.2021
0700
† Kazi­mie­ra DROZDOWSKA
1700
† Wła­dy­sław CHRÓŚCIEL (od Mał­go­rza­ty i Toma­sza Małuszek)
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Micha­ła z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski

Czwar­tek 30.09.2021
0700
† Pau­li­na WYSOCKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Ewa DUDZISZ (od wnucz­ki Syl­wii z rodziną)
1800
† z rodzin: POŃCZOCHÓW, OBERTYŃSKICH

Pią­tek 01.10.2021
0700
O pokój i pojed­na­nie w rodzinie
1700
† Jan BAZYLEWICZ; † jego rodzi­ce: Micha­li­na, Stefan
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 02.10.2021
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Zofia SAGA – 2 r. śm.

Nie­dzie­la 03.10.2021
0700
† z rodzin: JUREK, BARDA, SIEMASZKO
0900
 • † Ste­fan POJASEK – kolej­na r. śm.; † Leoka­dia POJASEK
 • † Ire­ne­usz, Sta­ni­sław BANDOCH; † Tekla, Józef MAZUR
1030
 • † Leszek WAWRZYŃCZAK – 4 r. śm.
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Klau­dii i Micha­ła PIEKARNIK w 5 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Ane­ty JUSKA w 50 r. uro­dzin, proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB dla jubi­lat­ki oraz dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mał­go­rza­ty z oka­zji 50 r. uro­dzin oraz w 30 r. ślu­bu Mał­go­rza­ty i Dariu­sza, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i ich dzieci
1600
Żywy Róża­niec – Róża X
1800
† Wła­dy­sła­wa, Sewe­ryn, Fran­cisz­ka, Sta­ni­sław, Jadwi­ga SKOTAREK