Intencje Mszalne (26.11–03.12.2023)

Nie­dzie­la 26.11.2023
0700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ – 12 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
0900
  • † Anie­la ANDRYNOWSKA – 3 r. śm.; † Leoka­dia, Tade­usz, Maria, Kazi­mierz
     
  • Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB dla jubi­lat­ki, dzie­ci, wnucz­ki i całej rodziny
 
1030
  • † Anto­ni ANDRZEJEWSKI – 3 r. śm.; † Kry­sty­na ANDRZEJEWSKA; † z rodzi­ny
     
  • † Alek­san­der ARCHACKI – 15 r. śm.; † z rodziny
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Mariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB 
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sław WYSZYŃSKI – 16 r. śm.; † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 r. śm.

Ponie­dzia­łek 27.11.2023
0700
† Sta­ni­sła­wa SAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia, Wła­dy­sław POPKO; † Roza­lia, Kazi­mierz SZAFRANIEC
 
1800
† Kazi­mie­ra WITKOWSKA – 34 r. śm.; † z rodziny


Wto­rek 28.11.2023
0700
† Leonar­da SILKO (od rodzi­ny Witkowskich)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od sio­stry Kingi)
 
1800
† Andrzej CYNDROWSKI (od sąsia­dów z ul. Rey­mon­ta 20)

Śro­da 29.11.2023
0700
† Józef ZAKASZEWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Joan­na GIŻYCKA (od wolon­ta­riu­szy „Gra­my dla”)
 
1800
† rodzi­ce: Józef, Hele­na STĘPIEŃ; † bra­cia: Jerzy, Adam STĘPIEŃ; † bra­to­wa Janina


Czwar­tek 30.11.2023
0700
† Anna SOKOŁOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Maciej WYSZYŃSKI (od bab­ci Walerii)
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO; † rodzice

Pią­tek 01.12.2023
0700
† Mie­czy­sław GIEMZA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Jan PASTERZAK – 3 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 02.12.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1700
W int. Gru­py AA

 
1800
† Janusz ZAZULA – kolej­na r. śm.; † rodzi­ce: Jan, Aniela

Nie­dzie­la 03.12.2023
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 18 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 24 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 13 r. śm.; † Artur – 13 r. śm.
 
0900
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny
 
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Pio­tra w 8 r. uro­dzin i Jaś­ka w 4 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog i potrzeb­ne łaski
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 20 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron 
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Jadwi­ga, Ryszard BĘDUCH; † Marian­na KAMIŃSKA

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne