UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
26 LISTOPADA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 3. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie – tak­że w Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 4. W naj­bliż­szą sobo­tę Ksiądz Łukasz odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła a Ksiądz Nor­bert w sobo­tę – 16 grud­nia.
   
 5. W sobo­tę – 2 grud­nia o godz. 1700 Msza św. w inten­cji Gru­py AA „Desi­de­ra­ta”, w 35 rocz­ni­cę powsta­nia.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w ofi­cjal­ny kalen­darz naszej Para­fii przy­go­to­wa­ny przez Akcję Kato­lic­ką. Kalen­darz ma dwa for­ma­ty: duży naby­wa­my po 30 zł. a mały po 20 zł.
   
 10. Od dzi­siej­szej nie­dzie­li, tak­że przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie w ten spo­sób „ Wigi­lij­ne­go Dzie­ła Pomo­cy Dzie­ciom” orga­ni­zo­wa­ne­go przez Cari­tas!
   
 11. W tym roku będzie­my prze­ży­wać wyjąt­ko­wo krót­ki Adwent, bowiem czwar­ta jego nie­dzie­la przy­pa­da w Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia. Pro­si­my zatem pamię­tać, że w wigi­lij­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia nie będzie w naszym koście­le Mszy świę­tych popo­łu­dnio­wych o godz. 1600 i 1800.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Zdzi­sław Mikiel, lat 70 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Geno­we­fa Flesz­man, lat 77 z ul. Starogórskiej;R
  • śp. Zenon Wojt­kie­wicz, lat 61 z ul. Kościuszki.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA