Intencje Mszalne (27.02–06.03.2022)

Nie­dzie­la 27.02.2022
0700
 • † Fran­ci­szek GOLBA; † z rodzi­ny
   
 • Podzię­ko­wa­nie za dobre dzie­ci i wnu­ki, dobrze roz­wi­ja­ją­ce się pra­wnu­ki, z proś­bą o potrzeb­ne łaski i opie­kę MB dla całej rodziny
 
0900
 • † Leon MADANY; † rodzi­ce: Hele­na, Bole­sław, Fran­cisz­ka, Fran­ci­szek TRZYBULSCY
   
 • † Jadwi­ga LEŚNIAREK – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Ire­na, Marian SKRZYPCZAK
 
1030
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 4 r. śm.; † rodzi­ce: Tekla, Wła­dy­sław
   
 • † Pau­li­na SIEWIELA – 7 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIEWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Dariu­sza z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jadwi­ga PŁÓCIENICZAK – 4 r. śm.; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 28.02.2022
0700
† Sta­ni­sław PALEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Geno­we­fa KIELAR (od Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ)
 
1800
† żona: Lubo­mi­ra PATEREK – 15 r. śm.; † z rodzin: PATEREK, SZCZYPIŃSKICH

Wto­rek 01.03.2022
0700
† Ludwik JARZĄB (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hele­na, Józef, Wie­sław, Boże­na ULMAN
 
1800
† Alek­san­der, Jani­na MACKIEWICZ; † Marian KOPEĆ; † Cze­sła­wa LEWIŃSKA

Śro­da POPIELCOWA
02.03.2022
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
† Ryszard GŁOWIAK (od rodzi­ny Skomrów)
 
1700
† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
 
1800
† Zofia, Jerzy KOPEĆ; † Sta­ni­sław ŁASZEWSKI; † z rodzi­ny ŁASZEWSKICH

Czwar­tek 03.03.2022
0700
† Bar­ba­ra LEWANDOWSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kazi­mierz PRZYBYŁOWSKI; † Kazi­mierz ROGOWICZ
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 04.03.2022
0700
† Geno­we­fa KIELAR (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Kazi­mierz, Maria GASIK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 05.03.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Marian­na DĄBROWSKA – kolej­na r. śm.; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz CUŻE – kolej­na r. śm.; † z rodzi­ny; † Jan PELCZARSKI

Nie­dzie­la 06.03.2022
0700
† Sta­ni­sław, Pela­gia, Bro­ni­sław KOLEŚNICZENKO
 
0900
 • † Nadzie­ja KAPŁAN – 30 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wilet­ta WITKOWSKA – 20 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 15 r. śm.
   
 • † Wła­dy­sła­wa – 7 r. śm.; † z rodzi­ny ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Zbi­gniew MANIARA – 30 r. śm.
   
 • † Jan MISZCZYŃSKI; † z rodziny
 
1200
 • † Eli­za PINIUTA (od rodzi­ny Jabłoń­skich
   
 • † Józe­fa – 22 r. śm.; † Hen­ryk – 36 r. śm.; † z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – z racji imienin