Intencje Mszalne (27.06.- 04.07.2021)

Nie­dzie­la 27.06.2021
0700
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 27 gr.
0900
 • † Michał RANCEW – 39 r. śm.
   
 • †† Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAKOWIE
1030
 • † Euge­niusz, Wła­dy­sław DOKŁADAŃSCY (od bra­ta)
   
 • † Józe­fa, Mie­czy­sław ROGOŹNICCY; † z rodziny
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Agniesz­ki i Andrze­ja w 30 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Tade­usza w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1600
Akcja Kato­lic­ka
1800
† Fran­ci­szek SZYMKOWIAK; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 28.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 28 gr.
1800
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Kry­sty­ny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 29.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 29 gr.
1800
† Hele­na – 4 r. śm.

Śro­da 30.06.2021
0800
† Jadwi­ga MARCINKOWSKA – 30 gr.
1800
† Hali­na GÓRCZAK

Czwar­tek 01.07.2021
0800
† Rafał CZOŁOWSKI – 23 r. śm.; † Micha­li­na, Anna, Miko­łaj, Jan CZOŁOWSCY; † Sta­ni­sła­wa, Wik­tor, Roza­lia, Wik­tor, Józef, Mary­la, Miro­sław, Józef, Kazi­mierz REKOSIEWICZ
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.07.2021
0800
† Wła­dy­sław, Ali­cja OLESZKO; † Kazi­mierz, Ane­ta LUTY; † rodzi­ce z obu stron
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 03.07.2021
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Wal­de­mar KIRSZA – 4 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron

Nie­dzie­la 04.07.2021
0700
† Jerzy PRZYBYŁOWSKI – 10 r. śm.
0900
† Jan KOTWICKI – 2 r. śm.; † Zofia KRUPSKA – 8 r. śm.; † z obu rodzin
1030
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Fra­nu­sia w 1 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1200
Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Wan­dy w 87 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
1800
Żywy Róża­niec – Róża VII