XIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
27 CZERWCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W ostat­nie dni czerw­ca zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, któ­re są spra­wo­wa­ne w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 3. We wto­rek – 29 czerw­ca, Uro­czy­stość Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. To Dzień Papie­ski, chciej­my zatem szcze­gól­nie w naszych modli­twach pamię­tać o Ojcu Świę­tym Fran­cisz­ku.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę Msza św. o godz. 1800 w inten­cji Róży VII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Z wro­cław­skiej archi­ka­te­dry – 3 sierp­nia, pod hasłem „Spo­tka­nie” wyru­szy 41 Wro­cław­ska Pie­sza Piel­grzym­ka na Jasną Górę. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z pan­de­mią, Piel­grzym­ka jak w roku ubie­głym, będzie mia­ła cha­rak­ter szta­fe­ty. Z Góry będzie­my mogli piel­grzy­mo­wać w Gru­pie 14, przez trzy dni do Trzeb­ni­cy. Spo­tka­nie orga­ni­za­cyj­ne dla wszyst­kich wybie­ra­ją­cych się na Piel­grzym­kę, w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my za tydzień na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Od jutra w naszej Para­fii obo­wią­zu­je waka­cyj­ny porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych. Przez całe waka­cje nie będzie Eucha­ry­stii w dni powsze­dnie o godz. 1700 a poran­na będzie spra­wo­wa­na o godz. 800. Nato­miast od przy­szłej nie­dzie­li nie będzie Mszy św. o godz. 1600. Pro­si­my pamię­tać o tych zmia­nach.
   
 9. Raz jesz­cze przy­po­mi­na­my rodzi­com i opie­ku­nom praw­nym dzie­ci i mło­dzie­ży roz­po­czy­na­ją­cym we wrze­śniu naukę w kla­sach pierw­szych wszyst­kich typów szkół, że dekla­ra­cje woli uczęsz­cza­nia na lek­cje reli­gii nale­ży zło­żyć przed roz­po­czę­ciem roku szkol­ne­go a nie po waka­cjach. Naj­le­piej zatem to uczy­nić wraz ze skła­da­ną doku­men­ta­cją rekru­ta­cyj­ną do szko­ły lub jesz­cze przed waka­cja­mi, tak by dyrek­to­rzy szkół mogli uwzględ­nić te lek­cje w pla­nach zajęć.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Mie­czy­sław Stan­kie­wicz, lat 87, ostat­nio zamiesz­ka­ły w Dobroszycach;
  • śp. † Kry­sty­na Olesz­ko, lat 83 z ul. Zielonej;
  • śp. † Mie­czy­sław Bodaj, lat 66 z ul. Sikor­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…