Intencje Mszalne (27.08–03.09.2023)

Nie­dzie­la 27.08.2023
0700
W int. Jolan­ty i Jana CHRYSTMANN w 46 r. sakra­men­tu mał­żeń­stwa o Boże bło­go­sła­wień­stwo dla dzie­ci, wnu­ków i prawnuków

 
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na rocz­ni­ca śmier­ci † Stefan
 
1030
† Danu­ta i Ste­fan TRZPIL i †† rodzi­ców z obu stron
 
1200
Alek­san­der – 4 r. ur. oraz 11 r. ur. ślu­bu Dia­ny i Seba­stia­na STOPKA
 
1800
Akcja Kato­lic­ka


Ponie­dzia­łek 28.08.2023
0800
† Zbi­gniew MOCHOL – 3 r. śm. † Kry­sty­na MOCHOL
 
1800
† Ryszard GÓRSKI – 4 r. śm.


Wto­rek 29.08.2023
0800
† Sta­ni­sław MISZCZYK – 33 r. śm. † Jani­na MISZCZYK – 25 r. śm. † Hali­na WOJCIECHOWSKA – 7 r. śm. †† z rodziny
 
1800
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – 7 r. śm. †† z rodziny

Śro­da 30.08.2023
0800
† Bogu­mi­ła WROTKOWSKA od sąsia­dów z ul. Przylesie
 
1800
† Ste­fa­nia BOGOBOLSKA † Flo­rian BOGOBOLSKI † Sta­ni­sław KANIA †† z rodzin z obu stron


Czwar­tek 31.08.2023
0800
W int. Panu Bogu wiadomej
 
1800
† Raj­mund KORDEK z racji imie­nin i urodzin

Pią­tek 01.09.2023
0800
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ
 
1800
Straż Hono­ro­wa


Sobo­ta 02.09.2023
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław MISZKIEWICZ – 1 r. śm. †† rodzi­ce z obu stron

Nie­dzie­la 03.09.2023
0700
† ks. Anto­ni CHMIELEWSKI – 63 r. śm.

 
0900
 • † Hele­na, Józef GOŁUCH
   
 • † Wła­dy­sła­wa, Ste­fan CZYPLIS †† rodzi­ców i dziadków
 
1030
 • † Kazi­mierz URBANIAK – 20 r. śm.
   
 • † Leszek BANDOCH
 
1200
 • 15 r. ślub Joan­na i Seba­stian KŁYS i 14 r. ur. Oli­ver
   
 • O Boże bł. opie­kę NMP, dary Ducha Świę­te­go dla Łuka­sza oraz o wszel­ką opiekę
 
1600
Róża IX
 
1800
† Sta­ni­sław KRAWIEC – 1 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne