XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
27 SIERPNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Spo­wiedź św. tyl­ko przed Msza­mi świę­ty­mi.
   
 3. Do koń­ca tego tygo­dnia Msze św. w dni powsze­dnie będą spra­wo­wa­ne o godz. 800 i 1800.
   
 4. Po waka­cjach, od przy­szłej nie­dzie­li powra­ca Msza św. o godz. 1600.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii, ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd na modli­tew­ne czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze – w pią­tek 15 wrze­śnia. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii.
   
 11. Od dziś moż­na kupić kalen­darz Stra­ży Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Jezu­so­we­go. Cena 5 zł.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Saj­da, lat 83 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Józef Zaka­szew­ski, lat 87 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Anna Soko­łow­ska, lat 79 ostat­nio zam. w Legnicy.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA