XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
3 WRZEŚNIA 2023 ROKU

 1. Po waka­cjach, od dzi­siej­szej nie­dzie­li powra­ca sta­ły porzą­dek spra­wo­wa­nych Mszy świę­tych w naszym koście­le para­fial­nym. Przy­po­mi­na­my, że w nie­dzie­le Eucha­ry­stia jest spra­wo­wa­na o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Nato­miast w dni powsze­dnie o godz. 700 i 1800 a od ponie­dział­ku do piąt­ku tak­że o godz. 1700.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IX a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Kate­che­tów naszej Para­fii zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­skie w jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 na ple­ba­nii.
   
 5. W naj­bliż­szą śro­dę o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym, pierw­sze spo­tka­nie powo­ła­ne­go przez Ks. Pro­bosz­cza – Para­fial­ne­go Zespo­łu Pre­sy­no­dal­ne­go.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da I czwar­tek mie­sią­ca; stąd cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia a po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji (w ciszy) do godz. 2000. Czwar­tek – 7 wrze­śnia jest jed­no­cze­śnie dla naszej Para­fii dniem dyżur­nym w gra­fi­ku wie­czy­stej ado­ra­cji, w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
   
 7. W pią­tek – 8 wrze­śnia, litur­gicz­ne Świę­to Naro­dze­nia NMP. Pod­czas każ­dej Mszy św. tra­dy­cyj­ne poświę­ce­nie ziar­na na zasiew oraz nasion.
   
 8. W pią­tek o 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę zapra­sza­my na Mszę św. o godz. 1030 szcze­gól­nie uczniów Szkół Pod­sta­wo­wych, rodzi­ców, nauczy­cie­li i wycho­waw­ców. Będzie­my wspól­nie wypra­szać Boże bło­go­sła­wień­stwo na roz­po­czę­ty Rok Szkol­ny. Pod­czas tej Eucha­ry­stii zosta­ną poświę­co­ne nowe przy­bo­ry szkol­ne dla uczniów klas pierw­szych.
   
 10. Trwa­ją zapi­sy na wyjazd, na Modli­tew­ne Czu­wa­nie Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej na Jasnej Górze. Koszt prze­jaz­du spe­cjal­nym auto­ka­rem: 70 zł. Wyjazd w pią­tek – 15 wrze­śnia o godz. 1130 a powrót do Góry oko­ło godz. 300.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Mie­czy­sław Giem­za, lat 78 z ul. Sikorskiego;
  • śp. + Cze­sław Chu­dy, lat 66 z ul. Dworcowej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA