Intencje Mszalne (28.01–04.02.2024)

Nie­dzie­la 28.01.2024
0700
† Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich urodzin
 
0900
 • † Bogu­sław MROŻEK – 32 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Zbi­gniew, Damian MROŻEK
   
 • † Jani­na LISIECKA – 24 r. śm.; † Andrzej LISIECKI – 13 r. śm.
 
1030
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Danu­ta JUSKA – 1 r. śm.
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 19 r. śm.; † z rodzin: MANIARA, ZAKRZEWSKICH

Ponie­dzia­łek 29.01.2024
0700
† Alfre­da KŁAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Wte­rek 30.01.2024
0700
† Maria CZOŁOWSKA – 1 r. śm.


Śro­da 31.01.2024
0700
† Tere­sa PLUTA (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 01.02.2024
0700
† Wan­da HERYNG (od Alek­san­dry i Jaro­sła­wa Matec­kich z córką)

 
1700
† Hele­na, Tade­usz CZEKAJ; † Marian­na, Kazi­mierz, Hen­ryk KOŁODZIEJ; † Gra­ży­na SZMYT; † Sta­ni­sław KAZIMIERSKI
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 02.02.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa w 36 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
0900
† Józef ROLNY – 9 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1700
† Maria ŁAGÓDKA – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 03.02.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK


Nie­dzie­la 04.02.2024
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 5 r. śm.; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK
 
0900
 • † Wła­dy­sław STEFANÓW – kolej­na r. śm.
   
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 3 r. śm.
 
1030
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon
   
 • † Jerzy LIBAKO – 15 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wero­ni­ki SKOCZYLAS w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Piotr AUGUSTYNIAK – 1 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne