V NIEDZIELA ZWYKLA

V NIEDZIELA ZWYKLA
4 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że po stycz­nio­wej prze­rwie, są już spra­wo­wa­ne codzien­ne Msze świę­te o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na wspól­ną modli­twę!
   
 5. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 5 lute­go, w litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Aga­ty, tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie chle­ba i wody.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 8. Rodzi­ców zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych z Fir­my „Impres­sja” zapra­sza­my z dzieć­mi do Domu Kate­che­tycz­ne­go na zdję­cie mia­ry, w naj­bliż­szy czwar­tek – 8 lute­go. Na godz. 1600 zapra­sza­my chłop­ców a na godz. 1620 dziew­czyn­ki. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki: od chłop­ców – 70 zł. a od dziew­czy­nek – 120 zł.
   
 9. Od przy­szłej nie­dzie­li – 11 lute­go, w naszym koście­le będzie­my mogli obej­rzeć wysta­wę poświę­co­ną śp. Księ­dzu Sta­ni­sła­wo­wi Orze­chow­skie­mu „Orze­cho­wi”, twór­cy i wie­lo­let­nie­mu Głów­ne­mu Prze­wod­ni­ko­wi Wro­cław­skiej Pie­szej Piel­grzym­ki na Jasna Górę, Dusz­pa­ste­rzo­wi stu­den­tów oraz robot­ni­ków w latach 80-tych. Wysta­wę będzie moż­na zoba­czyć do kolej­nej nie­dzie­li – 11 lute­go. Dodat­ko­wo przez te dwie nie­dzie­le będzie moż­na zaku­pić książ­ki poświę­co­ne Księ­dzu Orze­cho­wi.
   
 10. W związ­ku z kon­fe­ren­cją nauko­wą poświę­co­ną tema­ty­ce orga­no­wej, któ­ra odbę­dzie się nie­ba­wem w Kato­wi­cach, nasze Dusz­pa­ster­stwo pro­si o ewen­tu­al­ne udo­stęp­nie­nie zdjęć orga­nów, któ­re znaj­do­wa­ły się w naszym koście­le do momen­tu kata­stro­fy budow­la­nej w 1963 roku. Były to 26 gło­so­we orga­ny zbu­do­wa­ne w 1783 r. przez organ­mi­strza z naszej Góry – Mar­ti­na Ben­ja­mi­na Lie­be­he­ra. Bóg zapłać za ewen­tu­al­ną współ­pra­cę!
   
 11. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień:
  ponie­dzia­łek
  5 lute­go
  1 ksiądz Gło­wac­kie­go i Staromłyńska;
  2 ksiądz Mic­kie­wi­cza, Hirsz­fel­da, Spor­to­wa, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go i Targowa;
  wto­rek
  6 lute­go
  1 ksiądz Buko­wa;
  2 ksiądz Świer­ko­wa i Jodłowa;
  śro­da
  7 lute­go
  1 ksiądz Przy­le­sie;
  2 ksiądz Leśna;
  czwar­tek
  8 lute­go
  1 ksiądz Modrze­wio­wa i Madalińskiego;
  pię­tek
  9 lute­go
  1 ksiądz Pla­ta­no­wa;
  2 ksiądz Jarzę­bi­no­wa i Cisowa.

  Będzie to ostat­ni dzień odwie­dzin dusz­pa­ster­skich w naszej Para­fii. Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za otwar­te ser­ca i domy, za kon­struk­tyw­ne roz­mo­wy oraz za zło­żo­ne z racji kolę­dy ofia­ry! Bóg zapłać!
  Jeże­li z róż­nych powo­dów nie mogli­śmy przy­jąć kolę­dy w wyzna­czo­nym cza­sie a chcie­li­by­śmy to uczy­nić, to pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi celem usta­le­nia dogod­ne­go ter­mi­nu.
   

 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Wan­da Kli­ma­szew­ska, lat 77 z ul. Zielonej;
  • śp. + Robert Dem­biń­ski, lat 60 z ul. Poznańskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA