Intencje Mszalne (28.04–05.05.2024)

NIEDZIELA 28.04.2024
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Marii RACHONA w 78 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
0900
 • † Cze­sław LECZYCKI – 1 r. śm.
   
 • † Bro­ni­sła­wa STUDZIŃSKA – 15 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wła­dy­sła­wa, Józef SZTUPCE

 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA; † z rodzin: LIBAKO, GRZELKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Zenon ŻŁOBIŃSCY; † z rodziny
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Lidii i Karo­la DUBYNA w 25 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej (od rodzi­ców)
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa w 43 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 29.04.2024
0700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Leoka­dia ŁUKOWIAK – 1 r. śm.
 
1800
† Robert DEMBIŃSKI (od żony Edy­ty z rodzi­ną i teściowej)

Wte­rek 30.04.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Justynki

 
1700
† Hele­na WOJNAROWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Marian WOJTASIK (od sąsia­dów z ul. Żeromskiego)

Śro­da 01.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla Stanisława
 
1700
† Hele­na, Jan CYGAN; † Kazi­mierz, Jan, Geno­we­fa TUROWSCY; † z rodziny
 
1800
† Hele­na WOJNAROWSKA – 30 Msza Świę­ta gregoriańska.

Czwar­tek 02.05.2024
0700
O zdro­wie duszy i cia­ła, dary Ducha Świę­te­go i Boże błog. dla całej rodziny
 
1700
† Zyg­munt – 1 r. śm.
 
1800
O powo­ła­nia


Pią­tek 03.05.2024
0700
† Zofia, Wła­dy­sław, Jan KUKLIS; † Hele­na, Tade­usz, Józef, Jerzy CHRYSTMAN; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
 
0900
 • † Jani­na, Anto­ni­na, Wacław CZEKAJ; † Jaro­sław, Roman, Leszek SOCHA
   
 • † Anna GRZELCZAK (od pra­cow­ni­ków Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cji Dzie­ci Niepełnosprawnych)

 
1030
 • † Jani­na, Józef, Edmund CZARNECCY
   
 • † Anie­la – 28 r. śm.; † Jani­na – 8 r. śm.; † rodzi­ce: Wła­dy­sław, Katarzyna
 
1200
Za Ojczy­znę
 
1600
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 8 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.05.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Hen­ryk ARTECH – 5 r. śm.; † Bro­ni­sła­wa ARTECH – 5 r. śm.


NIEDZIELA 05.05.2024
0700
† z rodzin: DEPERAS, ZAKASZEWSKICH, JAROSZEWICZ, SZYBIAK
 
0900
 • † Boże­na PAWLUK; † Jani­na, Mar­cin POŹNIAK
   
 • † Sta­ni­sła­wa MAMEJ – 2 r. śm.; † Cze­sław, Jan, Kata­rzy­na, Józef MAMEJ; † Józef BANASIEWICZ

 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK
   
 • † Anto­ni, Antonina
 
1200
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Grze­go­rza w 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
   
 • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Mar­ce­la w 1 r. uro­dzin, oraz w int. Zuzan­ny i Mai oraz rodzi­ców, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę Mat­ki Bożej
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Tere­sa MATUSZEWSKA – 1 r. śm.; † Edward MATUSZEWSKI – 35 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne