Intencje Mszalne (29.01–05.02.2023)

Nie­dzie­la 29.01.2023
0700
 • † Ste­fa­nia, Jan, Hen­ryk HRYNIEWICZ – w rocz­ni­cę ich uro­dzin
   
 • † Ryszard GŁOWIAK – 1 r. śm.
 
0900
 • † Wła­dy­sław LUBAS – 2 r. śm.
   
 • † Bogu­sław MROŻEK – 31 r. śm.; † Zbi­gniew, Kazi­mie­ra, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 
1030
 • † Józe­fa POPŁAWSKA – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron: Zofia, Kazi­mierz, Bro­ni­sła­wa, Adolf
   
 • † Józef PAPIEROWSKI – 11 r. śm.; † z obu stron
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Paweł MANIARA – 18 r. śm.

Ponie­dzia­łek 30.01.2023
0700
† Kry­sty­na JUSZCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Iwo­ny i Wła­dy­sła­wa w 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski


Wto­rek 31.01.2023
0700
† Hali­na SZUMIŃSKA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
O szczę­śli­wy prze­bieg ope­ra­cji i powrót do zdro­wia dla Joanny


Śro­da 01.02.2023
0700
† Anna DASZKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od sio­stry Walerii)
 
1800
† Mie­czy­sław KULESZA (od rodzi­ny Jurek i Zając)


Czwar­tek 02.02.2023
0700
† Hali­na SIECLA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
0900
† Józef ROLNY – 8 r. śm.; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron
 
1700
† Woj­ciech SREBNIAK – 3 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK
 
1800
† Maria ŁAGÓDKA – 24 r. śm.; † Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Sta­ni­sła­wa RZĄSA


Pią­tek 03.02.2023
0700
† Zyg­munt POŹNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław STĘPIEŃ; † Fran­cisz­ka, Józef URBANIAK
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 04.02.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Jerzy LIBAKO – 14 r. śm.

Nie­dzie­la 05.02.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Jerzy NIEKRASZ – 4 r. śm.; † Leoka­dia, Marian, Bro­ni­sław ROSIK; † Roza­lia, Fran­ci­szek NIEKRASZ
 
0900
 • † Hele­na, Miro­sła­wa, Zdzi­sław, Leon KRYSZTOFIAK
   
 • † Julian, Wie­sław LEJA
 
1030
 • † Pau­li­na – 8 r. śm.; † Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
   
 • † Hele­na, Edward EKCHARDT; † z rodzi­ny; † Fran­cisz­ka, Sewe­ryn, Wła­dy­sła­wa SKOTAREK; † z rodziny
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Tere­sy w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża II – Św. Bernadetty
 
1800
† Wła­dy­sław STEFANÓW

MSZAL I KRZYZ