Intencje Mszalne (29.08 – 05.09.2021)

Nie­dzie­la 29.08.2021
0700
† Ryszard GÓRSKI – 2 r. śm.
0900
† Leoka­dia POJASEK – kolej­na r. śm.; † Ste­fan POJASEK
1030
† Kazi­mie­ra CIESIELSKA – 5 r. śm.
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. pszczelarzy
1800
  • Akcja Kato­lic­ka
  • Dzięk­czyn­no-bła­gal­na w int. Bar­ba­ry i Rober­ta w 20 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla nich i ich rodziny

Ponie­dzia­łek 30.08.2021
0800
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Bogu w Trój­cy Jedynemu
1800
W int. Panu Bogu wiadomej

Wto­rek 31.08.2021
0800
† Zbi­gniew WOLNIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1800
† Raj­mund KORDEK – z racji imie­nin i urodzin

Śro­da 01.09.2021
0700
† Maria STUA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Bro­ni­sław ANKLEWICZ
1800
† Bro­ni­sław GOŁĘBIOWSKI – z racji imienin

Czwar­tek 02.09.2021
0700
† Regi­na JAKIMOWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
1700
† Boże­na KORECKA – 1 r. śm.
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.09.2021
0700
† Maria STUA (od sio­stry Bożeny)
1700
W int. Panu Bogu wiadomej
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 04.09.2021
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
1800
† Jan, Leoka­dia, Sta­ni­sław PROGA; † Jani­na, Eme­ryk ZDANOWICZ

Nie­dzie­la 05.09.2021
0700
† Apo­lo­nia, Sta­ni­sław JACHIMOWICZ; † Sta­ni­sła­wa, Wła­dy­sław ŻŁOBIŃSCY
0900
  • Dziękczynno–błagalna w int. Nata­lii i Woj­cie­cha w 4 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
  • Dziękczynno–błagalna w int. Kata­rzy­ny w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i potrzeb­ne łaski
1030
  • † Kazi­mierz URBANIAK – 18 r. śm.
  • † Pela­gia, Fran­ci­szek, Wal­de­mar, Tomasz SZYMKOWIAK; † Zenon CHARUŻYN
1200
  • † Agniesz­ka PROCKOW – 20 r. śm.
  • † ks. Anto­ni CHMIELEWSKI – 61 r. śm.
1600
Żywy Róża­niec – Róża IX
1800
† Marek BOGUCKI