Intencje Mszalne (29.10–05.11.2023)

Nie­dzie­la 29.10.2023
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 21 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław

 
0900
† Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 1 r. śm.; † Woj­ciech SREBNIAK
 
1030
† Ire­na POJASEK – 29 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Bar­ba­ry i Andrze­ja LAWER w 40 r. ślu­bu, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Leszek BANDOCH – 3 r. śm.

Ponie­dzia­łek 30.10.2023
0700
† Maciej WYSZYŃSKI (od ojca chrzest­ne­go z rodziną)
 
1700
† Kata­rzy­na GRZESIAK (od bra­ta­ni­cy z rodziną)
 
1800
† Jani­na, Sta­ni­sław WOJTCZAK


Wto­rek 31.10.2023
0700
† Miko­łaj PANKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leszek ZBRZEŹNIAK – 2 r. śm.
 
1800
† Wacław CALABA – 6 r. śm.; † Maria, Anto­ni ZAWISCY

Śro­da 01.11.2023
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
0700
Bła­gal­na o mądrych, świę­tych i odważ­nych kapłanów

 
0900
† Zbi­gniew MROŻEK – 10 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Bogu­sław, Damian, Bro­ni­sław, Zofia MROŻEK
 
1030
† z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH, ABUCKICH
 
1230
 • Za pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu para­fial­nym
   
 • † Lidia, Tade­usz SZMALEC; † Anie­la, Feliks KOWALSCY
   
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN
 
1800
† Kazi­mierz GULECKI – 10 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Czwar­tek 02.11.2023
0700
† Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKULA; † Hele­na, Michał, Anto­ni DROZDOWSCY
 
1000
Za zmar­łych kapła­nów – cmen­tarz parafialny
 
1700
Za zmar­łych zgło­szo­nych w tego­rocz­nych wypominkach
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 03.11.2023
0700
† Roma­na TANAŚ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Leoka­dia KRZYSZCZUK; † Ste­fan KRZYSZCZUK – 50 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 04.11.2023
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Anie­la ŚMIETANA – 27 r. śm.; † Jani­na ŚMIETANA – 7 r. śm.; † Kata­rzy­na ŚMIETANA; † Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 05.11.2023
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 60 r. śm.; † Ire­na SALAMON – 24 r. śm.; † z rodzin: KACZMAR, HRYNIEWICZ

 
0900
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † Woj­ciech, Kata­rzy­na LIPIEC
   
 • † Elż­bie­ta KNOP – 1 r. śm.; † Andrzej SKRZYŃSKI – 1 r. śm.
 
1030
 • † Ele­ono­ra, Józef BANASZKIEWICZ; † Dariusz, Bog­dan BARTKOWIAK
   
 • † Bole­sław SOKOŁOWSKI – 12 r. śm.; † Kry­sty­na RÓŻAŃSKA – 5 r. śm
 
1200
 • Dzięk­czyn­na z oka­zji 76 r. uro­dzin, podzię­ko­wa­nie za szczę­śli­wą ope­ra­cję, z proś­bą o Boże błog. i łaskę zdro­wia
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Emil­ki BAKACZ w 2 r. uro­dzin i nowo­na­ro­dzo­nej Julii, z proś­bą o zdro­wie, Boże błog i opie­kę MB
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Ele­ono­ra CHUDZICKA – 2 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne