Intencje Mszalne (30.07–06.08.2023)

Nie­dzie­la 30.07.2023
0700
† Szcze­pan, Igna­cy, Jan, Maria, Anna WAWRZYNOWICZ; † Jadwi­ga, Woj­ciech MACHOWIAK

 
0900
† Regi­na MISZKIEWICZ – 3 r. śm.; † Fran­ci­szek, Grze­gorz, Dariusz
 
1030
† Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSKA; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Len­ki w 4 r. ur., Wik­to­ra w 2 r. ur. i Zosi w 1 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdro­wie i opie­kę MB
 
1800
† Sta­ni­sław, Ire­ne­usz, Leszek BANDOCH

Ponie­dzia­łek 31.07.2023
0800
  • † Bar­tosz PUCHAŁOWICZ
     
  • † Kry­sty­na STRZYŻEWSKA – 2 r. śm.
 
1800
† Maria, Sta­ni­sław KOSZOWSCY


Wto­rek 01.08.2023
0700
Msza za Piel­grzy­mów na roz­po­czę­cie pielgrzymki
 
0800
† Ryszard CISOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Jan SZAWARYN; † z rodziny


Śro­da 02.08.2023
0800
† Ryszard, Feliks, Filo­me­na, Ana­sta­zja, Zbi­gniew, Tere­sa, Hele­na; † z rodziny
 
1800
† Jadwi­ga, Cze­sław SŁOMCZYŃSCY; † z rodziny


Czwar­tek 03.08.2023
0800
† Krzysz­tof ANIUKIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 04.08.2023
0800
† Nata­lia, Wła­dy­sław PERLIKOWSCY
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ


Sobo­ta 05.08.2023
0800
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Tade­usz POJASEK – 27 r. śm.

Nie­dzie­la 06.08.2023
0700
† Jani­na ZARZYCKA – 9 r. śm.; † Zbi­gniew ZARZYCKI

 
0900
† Bro­ni­sła­wa, Kazi­mierz OSTROWSCY; † Hen­ryk NOWICKI; † rodzice
 
1030
† Wła­dy­sław BARANOWSKI – kolej­na r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy i Euge­niu­sza w 46 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB, oraz o zdro­wie dla Magdaleny
 
1800
Żywy Róża­niec – Róża VIII

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne