XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
6 SIERPNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji Róży VIII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zapra­sza­my na wspól­na modli­twę w łącz­no­ści z Piel­grzy­ma­mi podą­ża­ją­cy­mi na Jasną Górę. Do 10 sierp­nia o godz. 730 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a o godz. 1730 Róża­niec.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1800 Msza św. w inten­cji czci­cie­li NMP Fatim­skiej a następ­nie Nabo­żeń­stwo Fatim­skie.
   
 8. W tym tygo­dniu, w dni powsze­dnie a tak­że w dzi­siej­szą nie­dzie­lę, Spo­wiedź świę­ta tyl­ko na kwa­drans przed Mszą św.
   
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław LANGIEWICZ, lat 93, Dworcowa;
  • śp. † Zofia HORNATKIEWICZ, lat 88, Włod­ków Dolny.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA