Intencje Mszalne (30.10–06.11.2022)

Nie­dzie­la 30.10.2022
0700
† z rodzin: WÓJCIK, BURDZIAŁOWSKICH, RUTKOWSKICH; † Mirek RUTKOWSKI; † Ste­fa­nia WILKOSZ
 
0900
† Elż­bie­ta, Józef, Maria, Józef, Regi­na WOROŃKO; † Wero­ni­ka, Leon, Zenon, Domi­ni­ka, Maria BUTKIEWICZ; † z tych rodzin
 
1030
† Leszek BANDOCH – 2 r. śm.
 
1200
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 28 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Jani­na ŚMIETANA – 6 r. śm.; † Anie­la ŚMIETANA – 26 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Ponie­dzia­łek 31.10.2022
0700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 29 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1700
† Wacła­wa CALABA – 5 r. śm.
 
1800
† Ire­na POJASEK – 28 r. śm.

Wto­rek 01.11.2022
0700
† Zofia, Fran­ci­szek MUZYKA; † Tere­sa, Mie­czy­sław WOJTAŚ; † z obu rodzin
 
0900
 • † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA – 30 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Zbi­gniew MROŻEK – 9 r. śm.; † Kazi­mie­ra, Bogu­sław, Damian MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKA
 
1030
 • † Jani­na, Edward, Piotr, Ryszard PAKUŁA; † Anto­ni, Hele­na, Michał DROZDOWSCY
   
 • † Hele­na, Wła­dy­sław MICHALCZAKOWIE; † Hali­na MICHALCZAK – 1 r. śm.; † Tere­sa, Józef RYBA; † z rodzin: ZDANOWICZ, RYBA
 
1230
 • Za pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu
   
 • † Lidia, Tade­usz SZMALEC; † Anie­la, Feliks KOWALSCY
   
 • † Sta­ni­sław LIPOWICZ; † Ire­na, Igna­cy SYMULEWICZ
 
1800
† Filo­me­na, Kazi­mierz, Kata­rzy­na ŻAŁOBOWSCY; † Ali­na, Ludwik KOŻUSZYN


Śro­da 02.11.2022
0700
† Sta­ni­sław GAJOWCZYK – 20 r. śm.; † Jani­na, Jan GAJOWCZYK
 
1000
Za zmar­łych kapła­nów (Msza na cmen­ta­rzu parafialnym)
 
1700
† Maria, Wła­dy­sław MACIEJCZAK; † Sabi­na, Alek­san­der MACZUGA; † z rodzin: MACIEJCZAK, DERA, KURPISZ
 
1800
Za zmar­łych zgło­szo­nych w modli­twie wspo­min­ko­wej w naszej Parafii

Czwar­tek 03.11.2022
0700
† Bole­sław SZUMCZYK; † Urszu­la, Micha­li­na, Kazi­mierz, Walen­ty, Hipo­li­ta, Ire­na, Jan ROŚLIK
 
1700
† Tere­sa FILISTOWICZ; † z rodziny
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 04.11.2022
0700
Podzię­ko­wa­nie dla księ­ży, kole­ża­nek ze Stra­ży Hono­ro­wej, Żywe­go Różań­ca i Rodzi­ny Radia Mary­ja za modli­twy o zdro­wie Stanisławy
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Kry­sty­ny w 75 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa

Sobo­ta 05.11.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Elż­bie­ta, Jerzy KORECCY

Nie­dzie­la 06.11.2022
0700
† Anto­ni­na KACZMAR – 59 r. śm. † Ire­na SALAMON – 23 r. śm.; † Jani­na IWNCIÓW
 
0900
 • † Leszek BANDOCH
   
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † z rodziny
 
1030
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY; † Alek­san­dra KOWALSKA
   
 • † Hele­na KOTWICKA – 6 r. śm.; † Fran­ci­szek, Marian­na, Józef, Win­cen­ty­na, Jadwi­ga, Zofia KRUPSCY
 
1200
 • † Fran­ci­szek JAREK – 2 r. śm.; † Leonar­da JAREK – 7 r. śm.
   
 • † Sta­ni­sław KRAWIEC (od chrze­śnia­ka Tomasza)
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Jani­na KÓZKA; † z rodzin: KÓZKÓW, MARTYNÓW