XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
30 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA
UROCZYSTOŚĆ

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Dzi­siaj i jutro o godz. 1730 ostat­nie Nabo­żeń­stwa Różań­co­we. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na ostat­ni Róża­niec w ponie­dzia­łek o godz. 1615. Naj­młod­si otrzy­ma­ją pamiąt­ki zwią­za­ne z uczest­ni­cze­niem w paź­dzier­ni­ku, w tym nabo­żeń­stwie.
   
 3. We wto­rek – 1 listo­pa­da, rado­sna Uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych, w któ­rej dzię­ku­je­my Panu Bogu za wszyst­kich wynie­sio­nych na Ołta­rze Kościo­ła, a któ­rzy są dla nas inspi­ra­cją do pięk­ne­go życia. Msze św w naszym koście­le para­fial­nym będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900 i 1030. W pol­skiej tra­dy­cji od połu­dnia zmie­nia się cha­rak­ter tego dnia, kie­dy odwie­dza­my gro­by naszych bli­skich modląc się o ich zba­wie­nie i wię­cej myśli­my o prze­mi­ja­niu nasze­go życia. Stąd o godz. 1230 w koście­le Boże­go Cia­ła na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym będzie spra­wo­wa­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych pocho­wa­nych na naszej para­fial­nej nekro­po­lii. Po Eucha­ry­stii tra­dy­cyj­na żałob­na pro­ce­sja, pod­czas któ­rej modlić się będzie­my za naszych zmar­łych. Będzie tak­że moż­li­wość popro­sze­nia kapła­nów o poświę­ce­nie nowych pomni­ków nagrob­nych. Nato­miast na cmen­ta­rzu komu­nal­nym Msza św. będzie spra­wo­wa­na przez księ­ży z Para­fii św. Fau­sty­ny tak­że o godz. 1230. W ten dzień, w naszym koście­le para­fial­nym jesz­cze Msza św. wie­czor­na o godz. 1800.
   
 4. W śro­dę – 2 listo­pa­da, litur­gicz­ne wspo­mnie­nie wszyst­kich wier­nych zmar­łych – Dzień Zadusz­ny. W koście­le para­fial­nym Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Nato­miast w koście­le Boże­go Cia­ła o godz. 1000 Eucha­ry­stia za zmar­łych kapła­nów, któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Para­fii.
   
 5. Przy­po­mi­na­my, że za naszych zmar­łych może­my uzy­skać odpust zupeł­ny, jeden raz od połu­dnia 1 listo­pa­da do pół­no­cy 2 listo­pa­da pod nastę­pu­ją­cy­mi warun­ka­mi: stan łaski i przy­ję­cie Komu­nii św.; poboż­ne nawie­dze­nie kościo­ła i modli­twa Ojcze nasz oraz Wie­rzę w Boga Ojca; dowol­na modli­twa w inten­cjach papie­ża; wyklu­cze­nie przy­wią­za­nia do jakie­go­kol­wiek grze­chu.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by NMP z obja­wień w Fati­mie.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Sakra­ment Chrztu św. swo­ich dzie­ci zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­le o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XI a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 10. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Księ­ża Ser­ca­nie zapra­sza­ją do włą­cze­nia się w akcję mate­rial­nej pomo­cy dla misjo­na­rzy, któ­rzy budu­ją stud­nie na kon­ty­nen­cie afry­kań­skim w Cza­dzie. Na ten cel będzie­my mogli prze­ka­zać „srebr­ny złom”, czy­li zerwa­ne łań­cusz­ki, kol­czy­ki bez pary, pęk­nię­te pier­ścion­ki i inne zuży­te srebr­ne przed­mio­ty a tak­że wyco­fa­ne z obie­gu mone­ty z całe­go świa­ta. Te przed­mio­ty może­my skła­dać przez naj­bliż­sze dwa tygo­dnie do pojem­ni­ka przy zakry­stii. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my tak­że zaopa­trzyć się w kalen­darz misyj­ny wspie­ra­jąc w ten spo­sób Dzie­ła Misyj­ne Kościo­ła Kato­lic­kie­go.
   
 12. Pro­si­my o pomoc przy roz­pro­wa­dza­niu tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. Oso­by, któ­re zechcia­ły­by pod­jąć się tej posłu­gi pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi lub z Pana­mi kościel­ny­mi. Z góry Bóg zapłać za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 13. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w kart­ki wypo­min­ko­we, na któ­rych będzie­my pole­cać Boże­mu Miło­sier­dziu naszych zmar­łych w listo­pa­do­wych modli­twach wypo­min­ko­wych. Kart­ki odda­je­my na tacę z zazna­czo­nym adre­sem, tak by móc uczest­ni­czyć w modli­twie za swo­ich zmar­łych w wyzna­czo­ny dzień. Z góry Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 14. Modli­twy wypo­min­ko­we roz­pocz­nie­my od naj­bliż­sze­go czwart­ku w nastę­pu­ją­cym porządku: 
  • czwar­tek – za zmar­łych z ul. Poznańskiej;
  • pią­tek – Głogowska;
  • sobo­ta – Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej i pl. Chrobrego;
  • nie­dzie­la – Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza.

  Modli­twy wypo­min­ko­we roz­po­czy­na­ją się o godz. 1730. W Dzień Zadusz­ny o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na Msza św. za wszyst­kich zmar­łych zgło­szo­nych w tym roku, w naszej Para­fii na modli­twy wypo­min­ko­we. W tej inten­cji Msze św. będą spra­wo­wa­ne tak­że 11 i 18 listo­pa­da o godz. 1800.

 15. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszły: 
  • śp. † Bar­ba­ra Lachow­ska, lat 71 z ul. Reymonta;
  • śp. † Ire­na Gaj­da, lat 83 ostat­nio zamiesz­ka­ła we Wrocławiu.

  Wiecz­ny odpoczynek…