Intencje Mszalne (31.10–07.11.2021)

Nie­dzie­la 31.10.2021
0700
† Teo­fil, Ste­fa­nia JURCZYK; † Teo­fil, Ana­sta­zja, Mie­czy­sław, Leokadia
 
0900
† Ire­na POJASEK – 27 r. śm
 
1030
† Leszek BANDOCH – 1 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Anto­sia KRZEMIEŃ w 2 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski, zdrowie
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Wacła­wa CALABA – 4 r. śm.; † jej rodzi­ce: Anto­ni, Maria ZAWISCY

Ponie­dzia­łek 01.11.2021
0700
† rodzi­ce: Sta­ni­sła­wa, Euge­niusz KAMIŃSCY; † dziad­ko­wie: Maria, Jan SUCHODOLSCY
 
0900
† Zbi­gniew MROŻEK – 8 r. śm.; † Bogu­sław, Damian, Kazi­mie­ra MROŻEK; † Hele­na KAMIŃSKAZ
 
1030
 • † Jerzy, Mal­wi­na, Sta­ni­sław, Kazi­mierz, Maria PRZYBYŁOWSCY; † Anna, Feliks, Maria SŁAWIŃSCY; † z rodzin: MASALSKICH, DZIEWIATYCH
   
 • † Kry­sty­na STRZYŻEWSKA (od męża z dziećmi)
 
1230
 • Za pocho­wa­nych na cmen­ta­rzu para­fial­nym
   
 • † Lidia, Tade­usz SZMALEC; † Anie­la, Feliks KOWALSCY
   
 • † Pau­li­na, Bole­sław, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1800
† Danu­ta TRZPIL – 6 r. śm.; † Ste­fan TRZPIL – 3 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

Wto­rek 02.11.2021
0700
† Jan, Ryszard LEOŃCZYK; † Alek­san­dra, Józef JACHIMOWICZ
 
1000
Za zmar­łych kapła­nów – Cmen­tarz parafialny
 
1700
† Sta­ni­sław LIPOWICZ; † Ire­na, Igna­cy SYMULEWICZ
 
1800
† Alek­san­dra, Bru­non, Bro­ni­sław JUSKA

Śro­da 03.11.2021
0700
† Jani­na GUDAJCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Wacław CALABA – 4 r. śm.
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Huber­ta w 25 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie na dal­szą drogę

Czwar­tek 04.11.2021
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Wła­dy­sła­wy w 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdrowie
 
1700
† Zbi­gniew KAMIŃSKI – 1 r. śm.; † Anna, Józef BYCZEK
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 05.11.2021
0700
† Hele­na PIETRUSZEWSKA – 4 r. śm. † z rodzi­ny PIETRUSZEWSKICH
 
1700
† Jolan­ta, Wła­dy­sław LUBAS; † Bro­ni­sła­wa, Euge­niusz FEDOROWICZ; † Lech GRUDZIŃSKI
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 06.11.2021
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Zofia, Wła­dy­sław FRANKOWSCY; † Maria, Sta­ni­sław, Edward SKIBA

Nie­dzie­la 07.11.2021
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Józef PASTERNAK
   
 • † Tade­usz, Euge­niusz, Krzysz­tof, Ire­na GOŚCIAŃSCY
 
1030
 • † Wła­dy­sła­wa GOLBA; † z rodzi­ny
   
 • † Jani­na JASIŃSKA – 8 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
 • Za Para­fian
   
 • † Robert HAŁAŚ; † Michał RANCEW; † Tere­sa, Waw­rzy­niec MAŚLANKOWSCY
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XI
 
1800
† Jani­na SZACHNIEWICZ