NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
DRUGI DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
26 GRUDNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Jutro, w Świę­to św. Jana – Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty, tra­dy­cyj­nie pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii poda­nie wier­nym do spo­ży­cia pobło­go­sła­wio­ne­go wina. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800.
   
 3. W pią­tek – 31 grud­nia o godz. 1800 Msza św. na zakoń­cze­nie roku wraz z nabo­żeń­stwem dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­nym przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. W ten dzień nie ma Mszy św. o godz. 1700. Ksiądz Arcy­bi­skup Józef Kup­ny – Metro­po­li­ta Wro­cław­ski, z uwa­gi na to, że w tym roku „Syl­we­ster” przy­pa­da w pią­tek, udzie­lił wszyst­kim miesz­kań­com Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej oraz prze­by­wa­ją­cym w tym dniu na jej tery­to­rium dys­pen­sy od obo­wiąz­ku wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mię­snych i od cha­rak­te­ru pokut­ne­go tego dnia.
   
 4. W sobo­tę – 1 stycz­nia 2022 r. obo­wiąz­ko­we Świę­to – Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki Maryi. W ten dzień nie będzie Mszy św. o godz. 700 a pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Jak zawsze w pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca, tym razem przed Mszą św. o godz. 900 Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! Mię­dzy inny­mi dzię­ki tym ofia­rom była moż­li­wa reno­wa­cja ołta­rza św. Anny Samo­trzeć, któ­ry po pra­cach restau­ra­tor­skich powró­cił do naszej świą­ty­ni.
   
 7. Przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści wyra­ża­nia naszych reflek­sji zwią­za­nych z trwa­ją­cym Syno­dem. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze pobie­rać spe­cjal­ne kart­ki z poda­ny­mi zagad­nie­nia­mi, by po spi­sa­niu swo­ich reflek­sji wrzu­cić je do do urny z napi­sem „Synod” umiesz­czo­nej przy bocz­nym ołta­rzu. Bóg zapłać za zaan­ga­żo­wa­nie!
   
 8. Przed zbli­ża­ją­cą się wizy­tą dusz­pa­ster­ską zwa­ną kolę­dą, przy­po­mi­na­my, że w związ­ku z suge­stia­mi zwią­za­ny­mi z pan­de­mią, nie będzie tra­dy­cyj­nych odwie­dzin Para­fian „od drzwi do drzwi”. Wzo­rem ubie­głe­go roku będzie­my zapra­sza­ni kolej­ny­mi uli­ca­mi do kościo­ła na Msze św. wypra­sza­ją­ce Boże bło­go­sła­wień­stwo. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość wyraź­ne­go popro­sze­nia kapła­na o odwie­dze­nie nasze­go domu. W związ­ku z tym przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać spe­cjal­ne for­mu­la­rze zapro­sze­nia, któ­re wypeł­nio­ne odda­je­my w zakry­stii. Może­my to uczy­nić tak­że przez stro­nę inter­ne­to­wą Para­fii. Kolę­da roz­pocz­nie się po nie­dzie­li – 9 stycz­nia i wte­dy zosta­ną poda­ne szcze­gó­ło­we infor­ma­cje.
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w kalen­da­rze naszej Para­fii. Więk­szy, przy­go­to­wa­ny sta­ra­niem Akcji Kato­lic­kiej przed­sta­wia witra­że naszej para­fial­nej świą­ty­ni a mniej­szy zwią­za­ny jest z kościo­łem Boże­go Cia­ła. Ofia­ry, któ­re skła­da­my z tej oka­zji prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Ist­nie­je jesz­cze moż­li­wość zapi­sa­nia się na pla­no­wa­ną Piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą „Per­ły wschod­niej Pol­ski” od 29 IV – 3 V 2022 r. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Boże­na Misz­czuk, lat 54. z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Jan Piwoń­ski, lat 78 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Ewa Kol­busz, lat 89 z ul. Kościuszki.
   Wiecz­ny odpoczynek…