V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
10 MAJA 2020 ROKU

  1. Trwa­my na żar­li­wej modli­twie we wszyst­kich inten­cjach Kościo­ła, świa­ta i oso­bi­stych pod­czas Nabo­żeństw Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730.
  2. Przy­po­mi­na­my, że kan­ce­la­ria para­fial­na jest czyn­na we wtor­ki i czwart­ki od godz. 1600 – 1800. Ze wzglę­du na stan epi­de­mii, w sobo­ty pozo­sta­je zamknię­ta. W spra­wach pil­nych pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny na numer Dusz­pa­ster­stwa (65 543 26 96). 
  3. Narze­czo­nym przy­po­mi­na­my, że jutro o godz. 1900 roz­pocz­nie się cykl kate­chez przy­go­to­wu­ją­cych do zawar­cia Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa pro­wa­dzo­ny inter­ne­to­wo przez naszą Archi­die­ce­zję. Zapi­sy wyłącz­nie przez for­mu­larz inter­ne­to­wy na stro­nie: www.archidiecezja.wroc.pl/narzeczeni.
  4. W śro­dę – 13 maja o godz. 1730 pierw­sze w tym roku Nabo­żeń­stwo Fatim­skie połą­czo­ne z Majów­ką a następ­nie Msza św. w inten­cji Czci­cie­li NMP Fatim­skiej. Ze wzglę­du na wska­za­nia litur­gicz­ne obo­wią­zu­ją­ce w sta­nie epi­de­mii nie będzie procesji. 
  5. Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek pro­si aby czwar­tek – 14 maja uczy­nić dniem modli­twy, postu i dzieł miło­sier­dzia w inten­cji powstrzy­ma­nia epi­de­mii koronawirusa. 
  6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Margaretka. 
  7. Za tydzień o godz. 1030 Msza św. za śp. Ks. Hen­ry­ka Konar­skie­go w 26 rocz­ni­cę śmierci. 
  8. Tak­że w przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. dzięk­czyn­na za życie i pon­ty­fi­kat Świę­te­go Jana Paw­ła II w set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Karo­la Woj­ty­ły. Eucha­ry­stia jest ofia­ro­wa­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. 
  9. Jak wcze­śniej infor­mo­wa­li­śmy rodzi­ców dzie­ci klas III, ist­nie­je moż­li­wość Uro­czy­sto­ści I Komu­nii indy­wi­du­al­nej. Ponie­waż taka for­ma wyma­ga zgo­dy Księ­dza Arcy­bi­sku­pa, pro­si­my o szyb­ką infor­ma­cję u Pani Kate­chet­ki bądź u dusz­pa­ste­rzy celem usta­le­nia szczegółów. 
  10. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. Andrzej Dudzisz z ul. Sosno­wej. Wiecz­ny odpoczynek…