V NIEDZIELA WIELKANOCNA

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
2 MAJA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci, jak zawsze przy­go­to­wa­na jest do kolek­cjo­no­wa­nia spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 5. Jutro – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. O godz. 1200 Eucha­ry­stia w inten­cji Ojczy­zny i tego­rocz­nych matu­rzy­stów.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na prze Straż Hono­ro­wa NSPJ.
    
 7. W sobo­tę Ksiądz Łukasz odwie­dzi cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. W sobo­tę – 8 maja – Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa, bisku­pa i męczen­ni­ka – Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 9. Od przy­szłej nie­dzie­li pod­czas Mszy św. o godz. 1030 przez cały maj i czer­wiec, prze­ży­wać będzie­my Uro­czy­stość I Komu­nii św. dzie­ci kal III w mniej­szych gru­pach, zgod­nie ze wska­za­nia­mi na czas pan­de­mii. Pro­si­my by Para­fia­nie nie zaan­ga­żo­wa­ni w tę Uro­czy­stość uczest­ni­czy­li w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii o innej godzi­nie, tak by dać moż­li­wość prze­ży­cia tego Wyda­rze­nia naj­bliż­szym tych dzie­ci. Bóg zapłać za zro­zu­mie­nie! Spo­wiedź św. dla dzie­ci i ich bli­skich w sobo­tę od godz. 1730 do 1800.
   
 10. Zapi­sa­nych na wyjazd w Biesz­cza­dy, infor­mu­je­my, że poje­dzie­my tam w czerw­cu lub we wrze­śniu. Dokład­ny ter­min zosta­nie poda­ny w przy­szłą nie­dzie­lę.
   
 11. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Bry­gi­da Misz­czyń­ska, lat 54 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…