V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
29 MARCA 2020 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 2. W naszym koście­le wszyst­kie Msze św. i nabo­żeń­stwa są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, z uwzględ­nie­niem prze­pi­sów pań­stwo­wych zezwa­la­ją­cych na udział w zgro­ma­dze­niu litur­gicz­nym mak­sy­mal­nie 5 osób. Pozo­sta­ją­cych w domach i korzy­sta­ją­cych z dys­pen­sy od uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej i świą­tecz­nej Mszy św. zachę­ca­my do prze­ży­wa­nia spra­wo­wa­nych litur­gii przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie naszej Parafii. 
 3. W Wiel­kim Poście, w każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym; a w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa: o godz. 1000; 1615 i 1730. Nato­miast o godz. 930 Godzin­ki o Męce Pańskiej. 
 4. Ze wzglę­du na odwo­ła­ne Reko­lek­cje, inten­cje mszal­ne przy­ję­te w tym tygo­dniu na ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę na godz. 900 zosta­ną odpra­wio­ne o godz. 1700.
 5. We wto­rek – 31 mar­ca przy­pa­da w gra­fi­ku archi­die­ce­zji dla naszej Para­fii dzień Wie­czy­stej Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Naj­święt­szy Sakra­ment ado­ro­wać będzie­my od poran­nej Eucha­ry­stii do godz. 1700. W ten dzień będzie moż­na przy­stą­pić do Spo­wie­dzi św. od godz. 1000 – 1100 i 1600 – 1700.
 6. Ze wzglę­du na obec­ną sytu­ację nie­czyn­na jest do odwo­ła­nia kan­ce­la­ria para­fial­na. Pil­ne spra­wy kan­ce­la­ryj­ne może­my zała­twiać bez­po­śred­nio po Mszy św. o godz. 1800 a tak­że tele­fo­nicz­nie na numer Dusz­pa­ster­stwa (65 – 543 26 96). 
 7. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia w sys­te­mie samo­ob­słu­go­wym świe­ce Cari­ta­su i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na rzecz potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzieła. 
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powo­ła­nia W ten dzień tak­że będzie moż­na przy­stą­pić do Spo­wie­dzi świę­tej od godzi­ny 1000 – 1100 i 1600 – 1700;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi pierw­szo­piąt­ko­wej od godzi­ny 1630 – 1800. Msza świę­ta o godzi­nie 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 9. Ze wzglę­du na stan epi­de­mii nie ma sobot­nich odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła. Nie będzie tak­że odwie­dzin cho­rych przedświątecznych. 
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV. Nie odbę­dzie się Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych. Człon­ko­wie Żywe­go Różań­ca w kwiet­niu modlić się będą tymi samy­mi tajem­ni­ca­mi co w marcu 
 11. Za tydzień Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi zwią­za­ny­mi ze sta­nem epi­de­mii, na żad­nej Mszy św. nie odbę­dzie się poświę­ce­nie palm.