V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
21 MARCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zachę­ca­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. W nie­dzie­le Wiel­kie­go Postu o godz. 1700 Gorz­kie Żale. Nato­miast w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa: dla doro­słych o godz. 1000 i 1730 a dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615. W tym tygo­dniu ducho­wy owoc nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej chciej­my ofia­ro­wać w inten­cji cho­rych, cier­pią­cych i nie mogą­cych pora­dzić sobie z życio­wy­mi krzy­ża­mi.
   
 3. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 4. Przy­po­mi­na­my rodzi­com dzie­ci komu­nij­nych o dzi­siej­szym odbio­rze stro­jów w Domu Kate­che­tycz­nym. Chłop­ców zapra­sza­my na godz. 1715 a dziew­czyn­ki na godz. 1745.
   
 5. Przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści przy­stą­pie­nia do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia w spe­cjal­nych pomiesz­cze­niach z zacho­wa­niem środ­ków ostroż­no­ści. Do Wiel­kiej Śro­dy Spo­wiedź św. codzien­nie od ponie­dział­ku do piąt­ku od godz. 1630 – 1800 a w sobo­ty od 900 – 1000 i od 1730. W nie­dzie­le pod­czas każ­dej Mszy św.
   
 6. W trwa­ją­cym Tygo­dniu Modli­twy o Ochro­nę Życia, chciej­my gor­li­wie pro­sić Pana Boga o sza­cu­nek dla każ­de­go ludz­kie­go życia od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci.
   
 7. W naj­bliż­szy czwar­tek – 25 mar­ca, Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Pod­czas Mszy św. o godz. 900 odbę­dzie się uro­czy­ste przy­stą­pie­nie do Ducho­wej Adop­cji dziec­ka poczę­te­go, któ­re­go życie w łonie mat­ki jest zagro­żo­ne. Dla chęt­nych, na bocz­nym ołta­rzu wyło­żo­ne są dekla­ra­cje, któ­re po wypeł­nie­niu skła­da­my w zakry­stii do naj­bliż­sze­go wtor­ku.
   
 8. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 10. Za tydzień – Nie­dzie­la Pal­mo­wa. Pod­czas każ­dej Mszy św. pobło­go­sła­wie­nie palm.
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my się zaopa­trzyć w wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­ta­su, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny dla potrze­bu­ją­cych. Świe­ce duże naby­wa­my po 14 zł. a małe po 6 zł.
   
 12. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Anna Pod­ha­jec­ka, lat 91 z ul. Słowackiego;
  • śp. † Anna Dwor­nik, lat 59 z ul. Gło­gow­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…