V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
9 LUTEGO 2020 ROKU

  1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków, w 80 rocz­ni­cę pierw­szych zsy­łek na Sybir.
  2. Spo­tka­nie Człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ dzi­siaj o godz. 1500 w Domu Katechetycznym. 
  3. Na czas roz­po­czę­tych ferii zimo­wych, wszyst­kim dzie­ciom, mło­dzie­ży, nauczy­cie­lom, kate­che­tom i wycho­waw­com życzy­my uda­ne­go odpoczynku. 
  4. W naj­bliż­szy wto­rek – 11 lute­go, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP z Lour­des. To Świa­to­wy Dzień Cho­re­go. W spo­sób szcze­gól­ny za wszyst­kich cho­rych modlić się będzie­my pod­czas spra­wo­wa­nych w ten dzień Mszy św. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my, że Dzień Cho­rych w naszej Para­fii prze­ży­wa­my tra­dy­cyj­nie pod­czas Reko­lek­cji wielkopostnych. 
  5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Margaretka. 
  6. W pią­tek – 14 lute­go o godz. 1800 Msza św. za śp. Ks. Józe­fa Haw­ry­sza, nasze­go byłe­go pro­bosz­cza, w 33 rocz. śmierci. 
  7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
  8. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest wyjazd do War­sza­wy, w nie­dzie­lę – 7 czerw­ca na Uro­czy­stość Beaty­fi­ka­cji Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go Pry­ma­sa Pol­ski. Zapi­sy chęt­nych w zakry­stii i u duszpasterzy. 
  9. W tym tygo­dniu odszedł do wiecz­no­ści: + Hen­ryk Birec­ki. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz mu dać Panie.