V NIEDZIELA ZWYKŁA

V NIEDZIELA ZWYKŁA
7 LUTEGO 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Sybi­ra­ków, w 81 rocz­ni­cę zsył­ki.
   
 3. Tak­że dzi­siaj, o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie NMP z Lour­des – Świa­to­wy Dzień Cho­rych. Chciej­my w naszych modli­twach pamię­tać o wszyst­kich dźwi­ga­ją­cych krzyż cho­ro­by.
   
 7. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 8. W sobo­tę Ksiądz Łukasz odwie­dzi cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za byłe­go pro­bosz­cza naszej Para­fii – Ks. Józe­fa Haw­ry­sza w 34 rocz­ni­cę śmier­ci.
   
 10. Rodzi­ców dzie­ci klas III zain­te­re­so­wa­nych zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych, zapra­sza­my wraz z pocie­cha­mi na zdję­cie mia­ry w przy­szłą nie­dzie­lę – 14 lute­go do Domu Kate­che­tycz­ne­go. Na godz. 1130 zapra­sza­my chłop­ców ze szko­ły nr 1, na godz. 1145 chłop­ców ze szko­ły nr 3, na godz.1200 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 3 a na godz. 1215 dziew­czyn­ki ze szko­ły nr 1. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki w kwo­cie 50 zł. Ist­nie­je moż­li­wość płat­no­ści kar­tą.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wła­dy­sław Lubas, lat 83 z ul. Poznańskiej,
  • śp. † Marian Wit­kow­ski, lat 75 z ul. Gło­gow­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…