IV NIEDZIELA ZWYKŁA

IV NIEDZIELA ZWYKŁA
30 STYCZNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. Przy­po­mi­na­my dzie­ciom klas III i ich rodzi­com, o dzi­siej­szym poświę­ce­niu świec i odno­wie­niu przy­rze­czeń chrzciel­nych pod­czas Mszy św. o godz. 1030.
   
 3. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, ofia­ry któ­re dzi­siaj skła­da­my do puszek po Mszach świę­tych, decy­zją Księ­dza Arcy­bi­sku­pa, prze­zna­czo­ne są na potrze­by zako­nów klau­zu­ro­wych w Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej.
  Bóg zapłać za ofiar­ność!
   
 4. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy w naszej Para­fii „kolę­dę”. Bóg zapłać za wspól­ne spo­tka­nia modli­tew­ne w koście­le jak i te w domach.
  Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry zło­żo­ne z racji kolę­dy!
   
 5. W naj­bliż­szą śro­dę – 2 lute­go, Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Pod­czas każ­dej Mszy św. poświę­ce­nie grom­nic.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Zachę­ca­my do for­mal­ne­go wstą­pie­nia do „Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka”, któ­ry w naszej archi­die­ce­zji podej­mu­je modli­twę o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia zakon­ne­go. Szcze­gó­ły i zapi­sy w zakry­stii i u dusz­pa­ste­rzy. W czwar­tek przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie św. Bła­że­ja, stąd po każ­dej Mszy św. bło­go­sła­wień­stwo wier­nych i świec z proś­bą do Pana Boga o zacho­wa­nie od cho­rób gardła;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień fatim­skich. Pod­czas Mszy św. o godz. 700 tra­dy­cyj­ne pobło­go­sła­wie­nie chle­ba i wody w dzień św. Aga­ty.
    
 7. W sobo­tę przed połu­dniem Ksiądz Nor­bert odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 8. Za tydzień Msza św. o godz. 1600 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę – 6 lute­go, w naszej Para­fii roz­pocz­ną się Nauki Przed­mał­żeń­skie. Narze­czo­nych pla­nu­ją­cych zawar­cie Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa zapra­sza­my o godz. 1700 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Pale­wicz, lat 89 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Ludwik Jarząb, lat 76 z ul. Tylnej;
  • śp. † Bar­ba­ra Lewan­dow­ska, lat 63 z ul. Wolności.
  • Zmarł tak­że śp. † Ks. Alek­san­der Jasi­czek – były wika­riusz w naszej Para­fii posłu­gu­ją­cy po przy­ję­ciu świę­ceń kapłań­skich na począt­ku lat dzie­więć­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku. Ksiądz Alek­san­der odszedł do Pana w 59. roku życia i 31. roku kapłań­stwa.
   Pogrzeb odbę­dzie się w czwar­tek – 3 lute­go o godz. 1100 w Para­fii św. Ste­fa­na we Wro­cła­wiu, gdzie był pro­bosz­czem od 2011 roku.

  Wiecz­ny odpoczynek…