NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
9 STYCZNIA 2022 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ o dzi­siej­szym Świą­tecz­nym Spo­tka­niu, o godz. 1400 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 2. Dzi­siaj koń­czy się litur­gicz­ny Okres Boże­go Naro­dze­nia a od jutra roz­po­czy­na Okres Zwy­kły. Nie­mniej zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją, śpiew kolęd i świą­tecz­ne deko­ra­cje zacho­wu­je­my do 2 lute­go czy­li Świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej.
   
 3. Z racji kolę­dy w tym tygo­dniu, w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nie będzie Mszy św. o godz. 1800.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. Od jutra roz­po­czy­na­my w naszej Para­fii tego­rocz­ną kolę­dę, któ­ra jak już wie­my, z przy­czyn pan­de­micz­nych będzie mia­ła odmien­ny prze­bieg niż dotych­czas. Nie będzie tra­dy­cyj­nej kolę­dy „od drzwi do drzwi”.Rodziny, któ­re wyraź­nie zapro­si­ły kapła­na do swe­go domu, będą prze­ży­wać odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie zgod­nie z umó­wio­nym tele­fo­nicz­nie ter­mi­nem. Nato­miast pozo­sta­łych Para­fian zapra­sza­my kolej­ny­mi uli­ca­mi do kościo­ła na Msze św. o godz. 1700, pod­czas któ­rych będzie­my wypra­szać dla Nich Boże bło­go­sła­wień­stwo. Pro­si­my by przy­nieść ze sobą we wła­snych naczy­niach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na, a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa zgod­nie z tek­stem modli­twy któ­rą otrzy­ma­my. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań, będzie­my mogli zło­żyć na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofia­ry. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 8. Porzą­dek spo­tkań kolę­do­wych w koście­le na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek : 10 stycz­nia – Lipo­wa, Spo­koj­na, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11 ‑listo­pa­da, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda;
  • wto­rek : 11 stycz­nia – Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na oraz Kru­szy­niec i Włodków;
  • śro­da : 12 stycz­nia – Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
  • czwar­tek :13 stycz­nia – Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mickiewicza;
  • pią­tek : 14 stycz­nia – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów.
   Msze świę­te są spra­wo­wa­ne o godz. 1700.
    
 9. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Marian­na Jasiu­le­wicz, lat 82 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Maria Sikor­ska, lat 70 – ostat­nio Dom Opie­ki w Rawiczu;
  • śp. † Euge­niusz Lewan­dow­ski, lat 76 z ul. Wolności;
  • śp. † Ryszard Gło­wiak, lat 63 z ul. Poznań­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…