Intencje Mszalne (31.12.2023–07.01.2024)

Nie­dzie­la
Świę­tej
Rodzi­ny
31.12.2023
0700
† Bogu­mi­ła MAŁACZYŃSKA – 7 r. śm.; † Jan MAŁACZYŃSKI – 11 r. śm.; † z rodziny
 
0900
 • Dziękczynno–błagalna w int. Ada­ma w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i świa­tło Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Mag­da­le­ny w 38 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., opie­kę Mat­ki Bożej i pomoc w trud­nej sytuacji
 
1030
 • † Hen­ryk CIELON – 13 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Grze­gorz WOJTASZEK (od kole­gi Grze­go­rza Wyszyń­skie­go z rodziną)
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
Zakoń­cze­nie Sta­re­go Roku

Ponie­dzia­łek
01.01.2024
0900
 • † Bar­tosz POJASEK – 9 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † Hen­ry­ka ZAŁUPSKA – kolej­na r. śm.
 
1030
 • † Jolan­ta STAWARZ
   
 • † Kry­sty­na SZALKOWSKA
 
1200
 • † Marian­na REWUCKA
   
 • † Alek­san­dra KRUK – 8 r. śm.; † Andrzej KRUK – 25 r. śm.
 
1600
† Roman BAKACZ – 3 r. śm.; † z rodzi­ny z obu stron
 
1800
† Jan MADERA – 10 r. śm.

Wte­rek 02.01.2024
0700
Za dusze w czyść­cu cierpiące


Śro­da 03.01.2024
0700
† Danu­ta BAŁD – 1 r. śm.; † z rodzin: ZBYROWSKICH, BŁASZCZYKÓW


Czwar­tek 04.01.2024
0700
O powo­ła­nia


Pią­tek 05.01.2024
0700
Z podzię­ko­wa­niem za sta­ry rok i otrzy­ma­ne łaski, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę na nowy rok dla całej rodziny

 
1800
† Ele­ono­ra PODWYSOCKA – 4 r. śm.; † Jan PODWYSOCKI

Sobo­ta 06.01.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
0900
 • † Zyg­munt POŹNIAK – 1 r. śm.
   
 • † Hali­na GÓRCZAK – 3 r. śm.
 
1030
 • † Niko­dem, Sta­ni­sła­wa PAPIEROWSCY; † z rodzin: PAPIEROWSKICH, KIEŁBOWSKICH
   
 • † Wła­dy­sław JUŹWIAK; † jego rodzice
 
1200
† Agniesz­ka, Michał MUZYKA
 
1600
† Zbi­gniew DAMRYCH; † rodzice
 
1800
† Euge­nia SZYKSZNIAN – 1 r. śm.; † Doro­ta, Piotr, Wiktoria


Nie­dzie­la 07.01.2024
0700
 • † Cze­sław KOŹLIK – 33 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK
   
 • † Piotr TRZUSŁO – 1 r. śm
 
0900
 • † Cze­sła­wa, Hen­ryk, Andrzej KRÓL
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 12 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1030
 • † Dio­ni­zy ŁUSZCZAK
   
 • † Jani­na CZERNIAK – 15 r. śm.; † Ste­fan, Sta­ni­sław, Tadeusz
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba GŁOWACKIEGO w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Józef PILARCZYK (od wnu­ków Andrze­ja i Mar­ka z rodzinami)

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne