NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
28 MARCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1700 zapra­sza­my do udzia­łu w ostat­nim nabo­żeń­stwie Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie ofia­ry, któ­re skła­da­li­śmy przez Wiel­ki Post pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”!
   
 4. Do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia może­my przy­stą­pić pod­czas dzi­siej­szych Mszy św. a w ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę od godz. 1630 – 1800 z zacho­wa­niem wymo­gów bez­pie­czeń­stwa zwią­za­nych z pan­de­mią.
   
 5. W zakry­stii może­my zgła­szać adre­sy cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie – na Świę­ta przy­jąć Sakra­men­ty Świę­te. Odwie­dzi­ny tych cho­rych w Wiel­ką Śro­dę przed połu­dniem.
   
 6. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w wiel­ka­noc­ne świe­ce Cari­ta­su, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na rzecz potrze­bu­ją­cych. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 7. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le wszyst­kie Msze św. i nabo­żeń­stwa są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku. Od wczo­raj, zgod­nie z prze­pi­sa­mi pań­stwo­wy­mi, w naszej świą­ty­ni może w nabo­żeń­stwach jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć 71 osób. Bar­dzo pro­si­my by ze zro­zu­mie­niem usza­no­wać te wska­za­nia dla wza­jem­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Dla wier­nych, któ­rzy pozo­sta­ną na zewnątrz kościo­ła zosta­nie zamon­to­wa­ne nagło­śnie­nie a kapłan podej­dzie z Komu­nią św. 
  Para­fian pozo­sta­ją­cych w domach zachę­ca­my do prze­ży­wa­nia spra­wo­wa­nych litur­gii przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie naszej Para­fii oraz przez media publicz­ne.
   
 8. W tym tygo­dniu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko we wto­rek.
   
 9. W śro­dę – 31 mar­ca przy­pa­da dla naszej Para­fii w gra­fi­ku archi­die­ce­zji – dzień Ado­ra­cji Wie­czy­stej Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Zachę­ca­my do indy­wi­du­al­nej modli­twy przed Panem Jezu­sem Eucha­ry­stycz­nym od poran­nej Mszy św. do godz. 1700.
   
 10. Do Wiel­kiej Śro­dy Msze św. będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku czy­li o godz. 700; 1700 i 1800 z tra­dy­cyj­ny­mi nabo­żeń­stwa­mi do Boże­go Miło­sier­dzia w ponie­dzia­łek i do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy w śro­dę.
   
 11. Nie­dzie­la Pal­mo­wa roz­po­czy­na obchód naj­więk­szych wyda­rzeń naszej wia­ry – Wiel­ki Tydzień. Porzą­dek nabo­żeństw Świę­te­go Tri­du­um Pas­chal­ne­go jest następujący: 
  • Wiel­ki Czwar­tek – dzię­ku­je­my Panu Bogu za Dar Sakra­men­tów: Eucha­ry­stii i Kapłań­stwa. To „Dzień Księ­dza”. Uro­czy­sta Msza św. Wie­cze­rzy Pań­skiej o godz. 1800. Zgod­nie z dekre­tem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa nie będzie prze­nie­sie­nia Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do kapli­cy ado­ra­cji zwa­nej ciemnicą.
  • Wiel­ki Pią­tek – o godz. 1000 Dro­ga Krzy­żo­wa w inten­cji wszyst­kich Para­fian na Kal­wa­rii, na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Ze wzglę­du na pan­de­mię Świę­te Scho­dy w koście­le Boże­go Cia­ła pozo­sta­ją zamknię­te. W naszym koście­le para­fial­nym od godz. 1400 modli­tew­ne czu­wa­nie Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ a o godz. 1500 Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia roz­po­czy­na­ją­ca Nowen­nę przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji wstrzy­ma­nia pan­de­mii. Bez­po­śred­nio po Koron­ce, w przed­sion­ku kościo­ła wymia­na „bile­tów” przez człon­ków Stra­ży Hono­ro­wej. O godz. 1900 Nabo­żeń­stwo Męki Pań­skiej z ado­ra­cją Krzy­ża i prze­nie­sie­niem Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do Boże­go Gro­bu. Indy­wi­du­al­na ado­ra­cja przy Bożym Gro­bie do godz. 2300. W Wiel­ki Pią­tek obo­wią­zu­je post ści­sły, tzn. , że wier­ni od 18 do 60 roku życia spo­ży­wa­ją jeden posi­łek do syta i ewen­tu­al­nie dwa nie­peł­ne. Nato­miast wier­nych od 14 roku życia do śmier­ci obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych. Zechciej­my rów­nież zacho­wać pokut­ny cha­rak­ter tego dnia poprzez powstrzy­ma­nie się od uży­wek i rozrywki;
  • Wiel­ka Sobo­ta – wzno­wie­nie ado­ra­cji przy Bożym Gro­bie od godz. 700. Poświę­ce­nie świą­tecz­nych pokar­mów na zewnątrz naszej świą­ty­ni co pół godzi­ny od godz. 1030 do godz. 1400. W Kru­szyń­cu o godz. 1230 i we Włod­ko­wie o godz. 1300. Pamię­taj­my o masecz­kach i o zacho­wa­niu dystan­su spo­łecz­ne­go! Przy poświę­ce­niu pokar­mów odda­je­my skar­bon­ki Cari­ta­su z naszą jał­muż­ną wiel­ko­post­ną. O godz. 2030 roz­pocz­nie się Nabo­żeń­stwo Czu­wa­nia Wigi­lii Pas­chal­nej, pod­czas któ­re­go odno­wi­my nasze chrzciel­ne przy­rze­cze­nia i roz­le­gnie się rado­sne ALLELUJA obwiesz­cza­ją­ce Chry­stu­so­we Zmar­twych­wsta­nie. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi litur­gicz­ny­mi na czas pan­de­mii ani w nocy, ani o świ­cie nie będzie pro­ce­sji rezu­rek­cyj­nej.
    
 12. W Nie­dzie­lę Wiel­ka­noc­ną zgod­nie z dekre­tem Księ­dza Arcy­bi­sku­pa nie będzie Mszy św. o godz. 600 i pro­ce­sji. W Nie­dzie­lę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200; dodat­ko­wa o 1330 oraz o godz. 1600 i 1800.
   
 13. W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę oraz dodat­ko­wo o godz. 1330. Ofia­ry, któ­re w ten dzień zło­ży­my na tacę, jak co roku prze­zna­czo­ne są na potrze­by PWTMWSD we Wro­cła­wiu.
   
 14. W Nie­dzie­lę i Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny po każ­dej Mszy św. udzie­le­nie Komu­nii św. dla wier­nych, któ­rzy prze­ży­wać będą Eucha­ry­stię w domach, by speł­nić waru­nek przy­ję­cia Cia­ła Pań­skie­go wyni­ka­ją­cy z trze­cie­go Przy­ka­za­nia Kościel­ne­go.
   
 15. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 16. W kwiet­niu, ofia­ry na pra­ce gospo­dar­cze pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii, będzie­my mogli zło­żyć na tacę, wyjąt­ko­wo w dru­gą nie­dzie­lę – 11 kwiet­nia.
   
 17. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jan Dębow­ski, lat 69 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Ryszard Wie­sław­ski, lat 59 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Maria Stoń, lat 85 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Hen­ryk Koza­czyń­ski, lat 65 z ul. Podwale;
  • śp. † Kry­sty­na Mochol, lat 68 z ul. Błot­nej.
   Wiecz­ny odpoczynek…